Kvinnor med typ 1-diabetes har cirka 40 procent högre överdödlighet, oavsett orsak, än män med samma sjukdom, och risken att dö i någon hjärt–kärlhändelse är dubbelt så stor som hos männen. Det visar en metastudie publicerad i Lancet, som därmed bekräftar tidigare fynd att det finns könsspecifika skillnader i totalmortalitet hos patienter med typ 1-diabetes.

Författarna inkluderade 26 studier från PubMed, publicerade mellan 1966 och 2014, som redovisade könsspecifika uppskattningar av den standardiserade mortalitetskvoten (SMR) eller hazardkvoter kopplade till typ 1-diabetes – antingen för totaldödlighet eller för specifika dödsorsaker, t ex hjärt–kärlsjukdom, njursjukdom, cancer och det kombinerade utfallsmåttet olyck och självmord. Uppföljningstiden i de olika studierna varierade mellan 3 och 51 år.

Studierna omfattade 214 114 personer och registrerade 15 273 händelser. Kvoten mellan värdena för kvinnor respektive män (pooled women-to-men ratio) av den standardiserade mortalitetskvoten för död oavsett orsak var 1,37 (95 procents konfidensintervall [KI] 1,21–1,56), kvoten för död av stroke var 1,37 (1,03–1,81), för njursjukdom 1,44 (1,02–2,05) och för hjärt–kärlsjukdom 1,86 (1,62–2,15). Hos patienter med kranskärlssjukdom var de könsspecifika skillnaderna i mortalitet ännu större; 2,54 (95 procents KI 1,80–3,60). Några könsspecifika skillnader i fråga om typ 1-diabetesrelaterad dödlighet i cancer eller till följd av olyckor eller självmord kunde inte påvisas.