Postoperativ korttidsmorbiditet har rapporterats i frekvenser på upp till 50 procent. I dag görs stora ansträngningar för att förebygga komplikationer med standardiserade riktlinjer, centralisering av vissa ingrepp, men även för att upptäcka och åtgärda komplikationer tidigt. Det har emellertid uppmärksammats att postoperativa korttidskomplikationer kan ha en negativ inverkan på långtidsöverlevnad.

I en stor studie från USA inkluderande patienter som genomgått olika typer av stora ingrepp reducerades 5-årsöverlevnaden med nästan en tredjedel för dem med någon form av tidig postoperativ komplikation.

Här redovisas en metaanalys baserad på 18 väl genomförda studier, som omfattar totalt 134 785 patienter opererade för både maligna och benigna sjukdomar. Komplikationsfrekvensen var 22,6 procent (10,6–69 procent) och medianobservationstiden 43 månader (28–96).  I samtliga studier togs hänsyn till komorbiditet och andra förväxlingsfaktorer. Studien visade en reducerad överlevnad efter alla typer av komplikationer (hazardkvot [HK] 1,28, 95 procents konfidensintervall [KI] 1,21–1,34). Efter infektiösa komplikationer (sårinfektioner, pneumoni, urinvägsinfektion m fl) ökade risken (HK 1,92; 95 procents KI 1,50–2,35). Även sjukdomsfri överlevnad påverkades negativt (HK 1,26 för alla komplikationer och HK 1,55 för postoperativ infektion).

I artikeln diskuteras ingående metodologiska svagheter. Författarna menar sig dock ha visat att postoperativa korttidskomplikationer negativt påverkar både långtidsöverlevnad och sjukdomsfri överlevnad. Någon uppenbar förklaring till denna effekt kunde inte ses. Såväl faktorer som hör samman med den grundsjukdom för vilken patienten opereras, som påverkbara faktorer, som kvaliteten i den postoperativa vården, förs fram som tänkbara förklaringar. Registrerad komorbiditet inkluderar sannolikt inte livsstilsfaktorer, om de inte manifesterats i sjukdom. Tobaksrökning, högkonsumtion av alkohol och bristande nutrition ger en påvisat ökad risk för tidiga postoperativa komplikationer och är förknippade med förkortad livslängd. Sammanfattningsvis talar fynden för betydelsen av att förebygga, upptäcka och åtgärda komplikationer tidigt.