Den joggande gruppen uppvisade lägre totalmortalitet under uppföljningstiden jämfört med den icke-joggande. Foto: Fotolia/IBL

Dos–responsförhållandet mellan motionslöpning och mortalitet är fortfarande föremål för debatt. Är intensiv joggning hälsosamt? Kan det bli för mycket av det goda?

Sambandet mellan joggning och totaldödlighet studerades i en artikel som nyligen publicerades i Journal of the American College of Cardiology. Motionslöpningens intensitet, joggningspassens längd samt frekvensen per vecka undersöktes. Ett urval omfattande 1 098 (593 män, 505 kvinnor) friska joggare och 3 950 friska icke-joggare från Copenhagen city heart study-kohorten följdes prospektivt mellan 2001 och 2013. Icke-joggarna kom till slut dock att omfatta endast 413 individer efter att de som bedrev annan fysisk aktivitet än joggning uteslutits ur studien. Joggarna var i allmänhet yngre, hade lägre blodtryck och BMI, och mindre andel bland dem rökte eller hade diabetes. Åldersspannet i grupperna var jämförbart (20–86 år respektive 21–92 år).

Den joggande gruppen uppvisade lägre totalmortalitet under uppföljningstiden jämfört med den icke-joggande. Sambandet berodde dock på grad av intensitet, och för dem som ägnade sig åt ansträngande motionslöpning skiljde sig inte mortaliteten signifikant mot icke-joggarna (multivariabel hazardkvot [HR] 1,97, 95 procents konfidensintervall [KI] 0,48–8,14). Joggning i 1–2,4 timmar per vecka kopplades till den största sänkningen av mortaliteten jämfört med kontrollgruppen (HR 0,29; 95 procents KI 0,11–0,80). Motionslöpning 2–3 gånger i veckan var associerad med lägre dödlighet bland joggarna (HR 0,32; 95 procents KI 0,15–0,69) och det var fallet även vid ett joggningspass per vecka (HR 0,29; 95 procents KI 0,12–0,72). Störst mortalitetssänkning syntes vid joggning i måttlig takt (HR 0,38; 95 procents KI 0,22–0,66) och vid långsam joggning (HR 0,51; 95 procents KI 0,24–1,10).

I en anslutande ledarkommentar poängteras några av studiens begränsningar, såsom det stora bortfallet i gruppen icke-joggare och självrapporterade data avseende omständigheterna kring joggningen.