Foto: Upixa/Fotolia/IBL

I en svensk befolkningsstudie, publicerad i BMJ, visas att patienter som vårdas 10 dagar eller kortare tid på sjukhus efter höftfraktur hade en signifikant högre risk att avlida inom en månad efter utskrivning jämfört med patienter som vårdades på sjukhus under längre tid. 

Studien omfattade en kohort av alla svenskar över 50 som drabbades av sin första höftfraktur åren 2006–2012, totalt 116 111 individer, med en genomsnittsålder på 82,2 år. Primärt utfallsmått var död inom 30 dagar efter utskrivning från sjukhuset.

Under den aktuella sjuårsperioden minskade vårdtiderna på sjukhus för patientgruppen från i genomsnitt 14,2 dagar år 2006 till 11,6 dagar 2012 (P < 0,001). Sambandet mellan längden på sjukhusinläggning och risken att avlida efter utskrivning var inte linjärt (P < 0,001). Gränsen för den icke-linjära effekten låg vid cirka 10 dagars inneliggande tid. För patienter med högst 10 dagars inneliggande vårdtid efter höftfrakturen (n = 59 154) ökade risken för att avlida inom 30 dagar efter utskrivning år 2006 med 8 procent för varje dags minskning av vårdtiden (oddskvot [OR] 1,08; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,04–1,12). År 2012 var risken för att avlida 16 procent för varje dag av förkortad inneliggande vårdtid (OR 1,16; 95 procents KI 1,12–1,20). För patienter som låg kvar på sjukhuset minst 11 dagar (n = 56 957) noterades ingen riskökning för att avlida inom 30 dagar efter utskrivning om vårdtiden förkortades.  

Av patienterna i kohorten avled 5 863 personer under sjukhusvistelsen, och ytterligare 6 337 personer avled inom 30 dagar efter utskrivning från sjukhuset. Risken för död var som störst direkt efter inläggning. En begränsning av studiens resultat är därmed att kortare vårdtid per automatik kommer att innebära ökad sannolikhet att avlida efter utskrivning. Detta kan leda till en överskattning av den ökade risken för död. En annan begränsning är att ingen redovisning av bakomliggande dödsorsaker kunde ske.

Författarnas slutsats är att kortare inneliggande vårdtid efter höftfraktur kan kopplas till en ökad risk för att avlida inom 30 dagar efter utskrivning – men bara för patienter som skrivs ut från sjukhuset efter högst 10 dagar.