Intravenös trombolys vid akut ischemisk stroke har bäst effekt om den kan ges patienten inom en timme efter symtomdebut. En studie publicerad i JAMA Neurology undersökte andelen strokepatienter som kunde få intravenös trombolys inom 60 minuter – den s k gyllene timmen – med eller utan för strokeomhändertagande specialutrustad ambulans. Mortaliteten vid 7 respektive 90 dagar analyserades också. Sekundära utfallsmått i undersökningen var blödning och utskrivning från sjukhuset.

Studien genomfördes i Berlin, Tyskland, inom ramen för den befintliga vårdapparaten för omhändertagande av akut stroke utanför sjukhuset. Mellan 1 maj 2011 och 31 januari 2013 jämfördes veckor med tillgång till specialutrustad ambulans, inklusive medföljande neurolog specialutbildad i akut strokevård, med veckor då specialambulansen inte var tillgänglig och strokepatienterna omhändertogs av ordinarie ambulanspersonal.

Totalt inkluderades 6 182 konsekutiva vuxna vilkas misstänkta akuta strokeanfall föranledde utryckning med antingen den specialutrustade ambulansen (44,1 procent män; genomsnittsålder 73,9 år, standardavvikelse [SD] 15,0 år), eller med den ordinarie ambulansen (45,0 procent män; genomsnittsålder 74,2 år, SD, 14,9 år). I de fall som stroketeamet ryckte ut påbörjades trombolys redan i ambulansen vid bekräftad stroke och frånvaro av kontraindikation.

Av 614 patienter med bekräftad ischemisk stroke fick 200 (33,6 procent) trombolys av specialteamet, och 330 patienter av 1 497 (22,0 procent) fick behandlingen av ordinarie ambulansteam (P < 0,001). Andelen patienter, sett till hela gruppen, som fick trombolys inom den gyllene timmen efter symtomdebut var sex gånger högre bland dem som omhändertogs av specialteamet jämfört med dem som fick akuthjälp av ordinarie ambulanspersonal (62 av 200 patienter [31,0 procent] mot 16 av 330 [4,9 procent]; P < 0,01).

Sju- respektive 90-dagarsmortalitet skilde sig inte för patienter som fått intravenös trombolys inom den gyllene timmen jämfört med dem som fått behandling mer än 60 minuter efter sitt strokeanfall (justerad oddskvot 0,69 [95 procents konfidensintervall, KI, 0,32–1,53]; P = 0,36 och 0,38 [95 procents KI, 0,09–1,70]; P = 0,21). De som fick trombolys inom 60 minuter efter symtomdebut kunde oftare skrivas ut från sjukhuset till hemmet (justerad oddskvot, 1,93 [95 procents KI, 1,09–3,41]; P = 0,02).

Författarna konstaterar att användning av ambulansteam specialutrustade för akut strokevård ökar andelen patienter som kan få intravenös trombolys inom den gyllene timmen. Tidig behandling föreföll inte vara förknippad med ökad risk för död och ledde till att fler kunde skrivas ut till hemmet.