Ondansetron är en serotonin (5-HT3)-receptorantagonist. Godkända indikationer är profylax och behandling av illamående och kräkningar i samband med kemoterapi, strålbehandling och kirurgi; i produktresumén rekommenderas att läkemedlet inte används under graviditet.

I en ny svensk studie har förskrivningen »off label« under graviditet och eventuell teratogen risk med ondansetron undersökts med användande av Medicinska födelseregistret och Läkemedelsregistret [1]. Resultaten pekar på en kraftigt ökande off label-förskrivning av ondansetron mot graviditetsillamående i Sverige under åren 2006–2012.

I studien, som omfattade 1 349 exponeringar under tidig graviditet, sågs en ökad risk för hjärtmissbildning (riskkvot, RR, 1,62; 95 procents konfidensintervall, KI, 1,04–2,38), speciellt septumdefekt (RR 2,05; 95 procents KI 1,19–3,28), medan den generella risken för missbildning inte var ökad. Liknande resultat har rapporterats i en preliminär studie med 1 248 kvinnor exponerade i Danmark. Risken för hjärtdefekter var ökad (RR 2,0; 95 procents KI 1,1–3,1), med högst risk för septumdefekter, medan risken generellt för missbildning inte var ökad [2].

Lång och omfattande klinisk erfarenhet finns av användning av antihistaminpreparat som meklozin, som var referenssubstans i den svenska studien. Hos de drygt 40 000 exponerade för meklozin i tidig graviditet förelåg ingen ökad risk för septum- eller andra hjärtdefekter; inte heller var den generella risken för missbildning ökad. Inga ökade risker för missbildning sågs heller för metoklopramid, som var referenssubstans i den danska studien.

Mot bakgrund av fynden i studien bör ondansetron undvikas vid vanligt graviditetsillamående. Socialstyrelsen har för avsikt att fortsätta följa användning av ondansetron under graviditet.