Den starkaste prediktiva faktorn, fysisk arbetsförmåga, är påverkbar av en fysiskt aktiv livsstil och därmed kliniskt intressant. Foto: Fotolia/IBL

Hög arbetsförmåga vid cykelarbetsprov hos män och låg koncentration av leukocyter i blodet hos kvinnor var de starkaste oberoende prediktorerna för överlevnad till 90 års ålder bland 29 kliniska variabler registrerade vid en populationsbaserad hälsoundersökning av 75-åringar.

Ett slumpvist urval bestående av 618 män och kvinnor av de västeråsare som 1997 fyllde 75 år inbjöds detta år till en hälsoundersökning. 210 män och 222 kvinnor accepterade inbjudan. Av dessa hade 191 män och 189 kvinnor registrerade värden för samtliga variabler som ingick i den aktuella undersökningen och delades upp i fyra grupper: 

  1. tidigare och aktuella sjukdomar (astma bronchiale, angina/hjärtinfarkt, stroke/TIA, hypertoni, känd diabetes samt tidigare ej känd diabetes och känd diabetes sammantagna  
  2. konventionella riskfaktorer (rökning, kolesterol, HDL-kolesterol, icke-HDL-kolesterol, triglycerider, systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck, vikt, längd, BMI, övervikt/obesitas, midjemått, stussmått och kvoten midja/stuss)  
  3. variabler registrerade vid kliniskt arbetsprov (arbetskapacitet, systolisk blodtrycksstegring under arbete och hjärtfrekvenssänkning fyra minuter efter avslutat arbete)  
  4. övriga variabler (topputandningsflöde [PEF], natriuretisk peptid typ B [BNP], kreatinin, leukocyttal samt QRS- och QTc-intervall registrerade med vilo-EKG).  

De utvalda variablerna är kliniskt intressanta och/eller kända som goda prediktorer för överlevnad genom våra tidigare publicerade studier av 75-åringarna.

75 procent av männen och 48 procent av kvinnorna dog före 90 års ålder. Vi bestämde förmågan hos provresultaten vid 75 år att förutsäga sannolikheten att vara vid liv vid 90 års ålder. De starkaste oberoende prediktorerna för överlevnad till 90 års ålder var bland männen god arbetsförmåga och kraftig blodtrycksstegring vid cykelarbetsprov, kort QTc-intervall samt högt PEF-värde.

Bland kvinnorna var motsvarande fynd låga leukocyttal och kraftig blodtrycksstegring vid cykelarbetsprov.

Den sammantagna förklaringsgraden av dessa faktorer för överlevnaden till 90 år var 22 procent hos män och 6 procent hos kvinnor.

Studien avsåg den majoritet av 75-åringarna som kunde och ville delta i en hälsoundersökning inkluderande cykelarbetsprov. Denna grupp har i våra tidigare studier visat bättre överlevnad än icke-deltagarna.

Den starkaste prediktiva faktorn, fysisk arbetsförmåga, är påverkbar av en fysiskt aktiv livsstil och därmed kliniskt intressant. Betydelsen av god förmåga till blodtrycksstegring vid arbete hos båda könen samt låga leukocyttal hos kvinnor är intressanta utgångspunkter för fortsatt forskning.