Trots att några patienter som fått låg AIR-poäng visade sig ha appendicit, menar författarna att AIR är ett användbart verktyg vid misstänkt appendicit.

Foto: Decade3d/Fotolia/IBL

Appendicit är en vanlig orsak till akut buksmärta som ibland kräver kirurgisk åtgärd. För att inte utsätta personer utan appendicit för en onödig operation ligger utmaningen således i att bland alla patienter med akut buksmärta identifiera dem med appendicit som behöver kirurgisk behandling.

Med hjälp av verktyget AIR (Appendicitis inflammatory response) kan anamnes, statusfynd och laboratorieresultat vägas samman för att klassificera risken för appendicit som låg (4 poäng eller mindre), intermediär eller hög (9 poäng eller mer).

På ett sjukhus i Storbritannien har en prospektiv observationsstudie genomförts i syfte att utvärdera användbarheten hos AIR. Under nästan ett års tid beräknades AIR-poäng för alla patienter som lades in med misstänkt appendicit, totalt 464 individer.

En intermediär eller hög AIR-poäng identifierade 90 procent av totalt 132 patienter med appendicit. Specificiteten för appendicit, genom intermediär eller hög AIR-poäng, var 63 procent och negativt prediktivt värde var 94 procent. Av de 332 patienter som inte hade appendicit fick 63,3 procent en låg AIR-poäng.

Trots att 13 patienter som fått låg AIR-poäng visade sig ha appendicit, menar författarna att AIR är ett användbart verktyg för att styra handläggningen av patienter med misstänkt appendicit. De patienter som i studien klassificerats som lågriskpatienter utgjorde 48 procent av dem som lades in, 57 procent av dem som genomgick onödiga operationer och 51 procent av dem med röntgenremisser. Här menar författarna att AIR borde kunna användas för att optimera patientomhändertagandet.