Autoreferat. Patienter som genomgår operation av pankreas på grund av cancer har bättre överlevnad om operationen görs på universitetssjukhus. Det visar en ny studie från Karolinska institutet publicerad i British Journal of Surgery.

Pankreascancer är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer. Kirurgi, ibland efterföljd av adjuvant kemoterapi, är den enda potentiellt botande behandlingen. Den allra vanligaste operationstypen är pankreatikoduodenektomi (även kallad Whipples operation) som också utförs vid cancer i närliggande organ. Operationen, som är mycket omfattande, är associerad med betydande morbiditet och enbart 10–20 procents femårsöverlevnad. Tidigare studier har visat att sjukhusets årliga volym av operationen är av betydelse för överlevnad på kort sikt, men resultaten har varit motsägelsefulla i relation till långsiktig överlevnad, och få studier har undersökt om typ av sjukhus spelar roll för överlevnaden.

Data från svenska nationella register användes för att studera effekten av sjukhustyp och årlig sjukhusvolym på överlevnad efter pankreasresektion vid cancer i pankreas och närliggande organ. Totalt inkluderades 3 298 patienter som genomgått operationen under åren 1990–2010. Analyserna tog bland annat hänsyn till annan sjuklighet och remittering till sjukhus utanför hemlandstinget.

Resultaten visade att den totala dödligheten var 28 procent lägre hos patienter som opererades på universitetssjukhus jämfört med hos patienter som opererades på icke-universitetssjukhus åren 2005–2010. Det fanns en trend över tiden för minskad dödlighet på kort sikt på universitetsjukhus jämfört med icke-universitetssjukhus. Patienter som opererades på universitetssjukhus hade 14 procent lägre dödlighet på lång sikt jämfört med patienter som opererades på icke-universitetssjukhus under alla kalenderperioder. Patienter som opererades på sjukhus med lägst årlig operationsvolym (1–3 operationer per år) hade 60 procent högre dödlighet på kort sikt jämfört med patienter som opererades på sjukhus med näst lägst årlig operationsvolym (4–6 operationer per år).

Värt att notera är att patienter som opererades på sjukhus med näst lägst årlig operationsvolym inte hade högre dödlighet på kort eller lång sikt jämfört med patienter som opererades på sjukhus med högst årlig operationsvolym (fler än 18 operationer per år). Inget av resultaten påverkades nämnvärt av justering för tumörstadium i en subgrupp av patienterna.

Sammanfattningsvis är sjukhustyp associerad med överlevnad efter pankreasresektion för cancer på både kort och lång sikt. Resultaten tyder på att hela sjukhusets resurser och kompetens är mer betydande för överlevnaden än enbart sjukhusets operationsvolym.