Early goal-directed therapy (EGDT) är en metod som utvecklats för behandling av akut sepsis och som används inom intensivvården. I princip bygger denna på att patientens hemodynamiska situation övervakas noga och att ett strikt protokoll följs vad gäller användande av vasoaktiva mediciner, transfusioner och liknande. I tidskriften New England Journal of Medicine presenteras en multicenterstudie i vilken 56 centra i England ingått. Studien, som utförts under perioden 2011 till 2014, omfattar totalt 1 260 vuxna patienter (över 18 år) med septisk chock vilken upptäckts tidigt i sjukdomsförloppet. Hälften av patienterna lottades till behandling enligt EGDT-protokollet och resterande halva fick sedvanlig sepsisvård på en intensivvårdsavdelning. Primärt effektmått var mortalitet inom 90 dagar.

Resultaten visar dock inga skillnader mellan grupperna vad gäller mortalitet (samtliga orsaker) inom 90 dagar; den uppgick till 29 procent i både behandlings- och kontrollgruppen. Inte heller såg man några skillnader vad gäller sekundära effektmått som livskvalitet eller allvarliga biverkningar mellan de båda grupperna. Användningen av vasoaktiva mediciner, intravenösa vätskor och transfusioner var överlag högre i gruppen som behandlats enligt EGDT-protokollet.

En studie som presenterades i New England Journal of Medicine hösten 2014 visade ett liknande resultat; det förelåg inte några skillnader i mortalitet hos de patienter som fått vård enligt EGDT-protokollet och de som fått sedvanlig sepsisvård.