Tidigare forskning har visat att patientkontrollerad analgesi med remifentanil under förlossningen är likvärdig med epiduralblockad som smärtlindring. En randomiserad multicenterstudie genomförd vid 15 sjukhus i Nederländerna jämförde de båda smärtlindringsmetoderna genom att mäta patienttillfredsställelsen i samband med respektive metod.

Studien, publicerad i BMJ, inkluderade 1 414 kvinnor som trots måttlig till hög obstetrisk risk ändå ville förlösas vaginalt. Primärt utfallsmått var kvinnornas tillfredsställelse med smärtlindringen, mätt varje timme på en visuell analog skala – graderad mellan 1 och 100 – och uttryckt som area under kurvan (AUC). Ju större värde på area under kurvan, desto nöjdare ansågs kvinnorna vara med den smärtlindring de fick.

Mellan 30 maj 2011 och 24 maj 2012 randomiserades 709 kvinnor till patientkontrollerad smärtlindring med remifentanil och 705 till epiduralblockad.

Efter randomisering uteslöts 51 kvinnor (22 i remifentanilgrupen och 29 i epiduralgruppen) på grund av elektivt kejsarsnitt. Ytterligare 5 kvinnor i den senare gruppen drog sig tillbaka från uppföljning. I analysen ingick 1 358 kvinnor, 687 i remifentanilgruppen och 671 i epiduralgruppen. Ett antal kvinnor i de båda grupperna valde att förlösas utan smärtlindring. I remifentanilgruppen erhöll 65 procent smärtlindrande behandling medan motsvarande värde för gruppen med epiduralblockad var 52 procent (relativ risk 1,32; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,18–1,48).

Övergripande AUC-värden för patienttillfredsställelse med smärtlindringen var 30,9 i remifentanilgruppen jämfört med 33,7 i gruppen med epiduralblockad (medianskillnaden var −2,8; 95 procents KI −6,9–1,3).

Slutsatsen i denna studie är att kvinnor som ska föda inte upplever lika god effekt av patientkontrollerad analgesi med remifentanil som av epiduralblockad. Tillfredsställelsen med smärtlindringseffekten var signifikant högre hos den grupp kvinnor som allokerades till, och till slut också fick, epiduralblockad.