Högt blodtryck är en viktig riskfaktor för stroke. Tidigare studier har undersökt sambandet mellan folsyra och stroke, med motstridiga resultat.

Kinesiska forskare har genomfört en randomiserad, dubbelblindad studie som inkluderade drygt 20 000 vuxna i åldrarna 45–75 år med hypertoni, som inte tidigare haft stroke eller hjärtinfarkt. De randomiserades till behandling med enbart 10 mg enalapril, en blodtryckssänkande medicin av typen ACE-hämmare, eller enalapril och 0,8 mg folsyra i ett kombinerat piller. Studiedeltagarna följdes upp var tredje månad, och det primära utfallsmåttet var första stroke.

Under en genomsnittlig uppföljningstid på 4,5 år sågs en minskad risk för stroke i enalapril–folsyra-gruppen (hazardkvot 0,79; 95 procents konfidensintervall 0,68–0,93) jämfört med enalapril-gruppen. Även risken för sekundära utfallsmått såsom kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke var minskad.

Risken för hjärnblödning och för död av alla orsaker var densamma i båda grupperna. Behandlingsgrupperna skilde sig inte åt avseende förekomst av biverkningar, följsamhet till medicinering (ca 70 procent), och uppmätta blodtrycksnivåer under studieperioden (i snitt 140/83 mm Hg).

Enligt författarna visar resultaten att en kombinationsbehandling med enalapril och folsyra kan minska risken för stroke hos vuxna med högt blodtryck. Resultaten visar dock också att folsyratillskotts inverkan på risken för stroke påverkas av både genotyp av MTHFR, genen som styr huvudenzymet i folsyrametabolismen, och folsyranivå i blodet, vilket bör undersökas vidare.