Syftet med KBT, som gavs under 6 sessioner i totalt 8 veckor, var att reducera oron förknippad med vanföreställningar; inte att utmana eller ifrågasätta vanföreställningarna.

Foto: Africa Studio/Fotolia/IBL

I tidskriften Lancet Psychiatry presenteras en studie i vilken författarna undersökt effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) vid paranoida vanföreställningar hos patienter med en psykossjukdom, som schizofreni eller schizoaffektivt syndrom. Undersökningen har gjorts i Storbritannien och omfattar 143 patienter. Samtliga deltagare hade då undersökningen påbörjades minst tre poäng på skalan Psychotic symptoms rating scale (PSYRATS). Alla hade dessutom haft paranoida vanföreställningar under minst tre månader. De lottades till en grupp som fick KBT och en obehandlad kontrollgrupp. Viktigt att notera är att samtliga patienter i såväl behandlings- som kontrollgrupp fick sedvanlig behandling (inklusive medicinering) för sin psykossjukdom. Patienter där man genomfört medicinjusteringar har inte inkluderats. I dessa fall har man väntat tills den antipsykotiska medicineringen justerats klart och situationen varit stabil i minst en månad.

Syftet med KBT, som gavs under 6 sessioner i totalt 8 veckor, var att reducera oron förknippad med vanföreställningar, inte att utmana eller ifrågasätta vanföreställningarna. Oro, som följts med skattningsskalan Penn State worry questionnaire (PSWQ), var den faktor författarna främst tittade på. Man följde även vanföreställningar (skattat med en del av PSYRATS). Resultaten visar sammanfattningsvis att deltagare som fått KBT hade mindre besvär med oro och vanföreställningar. För PSWQ, som ger en poäng mellan 16 och 80, var den genomsnittliga skillnaden mellan KBT-gruppen och kontrollgruppen 6,4 poäng efter att KBT avslutats. Intressant nog kvarstod positiva effekter även efter 24 veckor trots att KBT alltså hade avslutats efter 8 veckor.

En intressant tes vad gäller kausalsambandet mellan oro och vanföreställningar som följer av den aktuella studien är att oro kan ge vanföreställningar hos denna patientgrupp. Att behandla oron terapeutiskt kan således ha effekt på vanföreställningarna. På biverkningssidan noterades att två självmordsförsök gjordes i KBT-gruppen och fyra i behandlingsgruppen, siffror som talar sitt tydliga språk vad gäller det lidande människor med psykossjukdomar är drabbade av.