Divertiklar i tjocktarmen. Foto: Science Photo Library/IBL

Autoreferat. I tidigare rapporter har samband setts mellan intag av kortikosteroider i tablettform och uppkomst av divertikelsjukdom i kolon. Inhalerade steroider har tidigare inte studerats. I en studie som presenteras i British Journal of Surgery visas att även inhalerade steroider är associerat med divertikelsjukdom.

36 500 mellansvenska kvinnor i den svenska mammografikohorten (SMC) besvarade 1997 validerade enkäter med specifika frågor om intag av vissa läkemedel, sjukdomar och livsstilsfaktorer som kost, rökning, intag av alkohol, utbildningsnivå, längd och vikt. Individer med känd divertikelsjukdom vid tidpunkten för enkäten exkluderades. Kvinnorna följdes i Patientregistret till 2010, och 674 av dem (1,84 procent) vårdades minst en gång på sjukhus för divertikelsjukdom.

Intag av inhalerade steroider var förknippat med 71 procent ökad risk för divertikelsjukdom (riskkvot, RR, 1,71; 95 procents konfidensintervall, KI, 1,36–2,14) jämfört med kvinnor i kohorten som inte medicinerat med steroider. Ett signifikant dos–responssamband med ökad risk sågs efter längre tids intag av steroider (P för trend <0,0001). Steroider i tablettform var associerade med 37 procent ökad risk (RR 1,37; 95 procents KI 1,06–1,78). Andra redan kända riskfaktorer som hög ålder, lågt kostfiberintag, rökning, övervikt och låg fysisk aktivitet justerades i en multivariatanalys.

Resultaten visar för första gången att intag av inhalerade kortikosteroider är associerat med symtomgivande, sjukhuskrävande divertikelsjukdom. Även om den exakta verkningsmekanismen inte är känd har steroider – inte bara i tablettform – systemisk verkan och kan därmed tänkas påverka immunförsvaret i mag–tarmkanalen, reducera kollagenomsättningen och försvaga tarmväggen i kolon som vid divertikelsjukdom.

Resultaten manar till viss försiktighet vid förskrivning av steroider till patienter med känd divertikelsjukdom och en hög grad av misstänksamhet för sjukdomen hos patienter som medicinerar med kortikosteroider och som söker med gastrointestinala symtom.