Paracetamol är den mest använda smärtmedicinen i världen. Foto: Colourbox

Det vanliga, receptfria läkemedlet paracetamol kan vara farligare än vad man tidigare trott, enligt en metaanalys som publiceras i Annals of the Rheumatic Diseases.

Paracetamol är den mest använda smärtmedicinen i hela världen. Läkemedlet rekommenderas generellt för både akuta och kroniska tillstånd, inte minst för att det anses vara säkrare än andra smärtmediciner, som NSAID och opiater.

En grupp brittiska forskare har genomfört en metaanalys för att undersöka sambandet mellan paracetamol och vissa biverkningar. I metaanalysen inkluderades åtta observationsstudier som undersökt förekomsten av biverkningar vid standarddoser av paracetamol hos vuxna.

I de två studier som undersökt ökad risk för dödlighet konstaterades en överdödlighet hos användare av paracetamol jämfört med hos dem som inte använde paracetamol. En av dessa studier rapporterade ett dos–responssamband, med relativ risk för dödlighet som högst 1,63 (95 procents konfidensintervall 1,58–1,68). En ökad risk, liksom ett dos–responssamband, rapporterades i fyra studier där kardiovaskulära händelser undersökts, i en studie där sår och blödningar i mag–tarmkanalen undersökts, och i tre av fyra studier där nedsatt njurfunktion undersökts.

Metaanalysen består uteslutande av observationsstudier, och dessutom få sådana, vilket på grund av inneboende begränsningar i studiedesignen gör att resultaten bör tolkas med stor försiktighet. De noterade dos–responssambanden skulle dock kunna tyda på att paracetamol kan ge liknande biverkningar som NSAID, och detta vid standarddosering.