Illustration: Shpak Anton/Colourbox

Barn och ungdomar med ADHD löper mer än dubbelt så hög risk att avlida som jämnåriga utan diagnosen. Det visar en prospektiv kohortstudie som presenteras i tidskriften Lancet. Materialet är omfattande. Studien inkluderar data från Danmark med uppgifter om 1,9 miljoner barn och unga vuxna, däribland 32 061 personer som diagnostiserats med ADHD och som följts under perioden 1981–2011. Under de 24,9 miljoner personår som deltagarna följts har 5 580 avlidit. Bland individer med ADHD avled 5,85 per 10 000 personår jämfört med 2,21 bland individer utan sådan diagnos. Den vanligaste dödsorsaken var olyckor, och skillnaderna i dödlighet beror också främst på skillnader till följd av onaturliga dödsorsaker, bland annat olyckor. Författarna har kontrollerat för bland annat ålder, kön, föräldrarnas utbildningsnivå och hereditet för psykiska sjukdomar. Även efter att man justerat för detta var risken att avlida mer än fördubblad hos individer med ADHD. Värt att notera är att skillnaderna i dödlighet mellan individer med ADHD och övriga var mer markerade hos kvinnor än hos män.

Deltagarna med ADHD var i genomsnitt 12 år när de fick sin diagnos. Intressant nog fanns en koppling mellan när diagnosen gavs och ökad risk att avlida. Individer som fick diagnosen efter 18 års ålder löpte nämligen större riskökning att avlida i förtid (4,28 gånger högre mortalitet jämfört med normalbefolkningen) än de som fick diagnos före 6 års ålder (1,86 gånger högre mortalitet), något som således kan indikera att tidig diagnos och medicinering kan ha mycket stor inverkan på individens liv. Dessutom kan man tänka sig att de som har ADHD som inte klingar av utan fortsätter i vuxenlivet kan vara en grupp med särskilt svåra symtom och att denna grupp löper ökad risk att dö i olyckor. I normalfallet växer ju inte ADHD bort, även om hyperaktiviteten ofta mattas av och ersätts med en inre oro hos vuxna med ADHD. Ökad risk att dö i förtid kan givetvis skrämma såväl patienter som anhöriga, men man bör betänka att risken att dö var mycket låg i absoluta termer i ADHD-gruppen. Viktigt att notera är att studien delvis finansierats av läkemedelsbolaget Lundbeck, som tillverkar och marknadsför ett flertal olika psykofarmaka.