Autoreferat. Rådande kliniska riktlinjer uppmuntrar till att i samband med operation av matstrupscancer, esofagektomi, ta bort många lymfkörtlar eftersom detta anses förbättra överlevnadschansen. En ny studie vid Karolinska institutet publicerad i Journal of the National Cancer Institute tyder dock på att ett större antal borttagna lymfkörtlar inte förbättrar prognosen efter operationen.

Matstrupscancer har dålig prognos. En omfattande kirurgisk behandling, där större delen av matstrupen avlägsnas, är en hörnsten i behandlingen. Matstrupscancer sprids ofta via lymfkörtelsystemet, och status beträffande metastaser i lymfkörtlar är den starkaste prognostiska faktorn efter operationen. Lymfkörtelutrymning, att systematiskt avlägsna lymfkörtlar i samband med ingreppet, ökar dock det kirurgiska traumat. Även om de kliniska riktlinjerna uppmuntrar till relativt extensiv lymfkörtelutrymning är den vetenskapliga evidensen bakom detta begränsad, och lymfkörtelutrymningens omfattning varierar i praktiken stort mellan olika kirurger.

En nationsomfattande svensk studie inkluderade 1 044 patienter som genomgick operation för cancer i matstrupen mellan 1987 och 2010 i Sverige (det vill säga 98 procent av alla opererade under tidsperioden) med uppföljning till 2012. Studien fann att fler avlägsnade lymfkörtlar inte minskade vare sig 90-dagars- eller 5-årsdödligheten oberoende av tumörstadium. Däremot kunde man, som förväntat, bekräfta sambandet mellan lymfkörtelmetastaser och ökad dödlighet.  

Resultaten pekar på att extensiv lymfkörtelutrymning inte förbättrar överlevnaden efter matstrupscanceroperation.