Barn och ungdomar som intoxikerar sig frivilligt i suicid- eller självskadesyfte löper kraftigt ökad risk att senare fullborda ett självmord. Detta trots att åtskilliga år kan ha gått sedan händelsen, visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry. Undersökningen har gjorts i Kanada och omfattar data från 20 471 individer mellan 10 och 19 år som vårdats på sjukhus för läkemedelsintoxikation under perioden 2001 till 2012. Samtliga hade intoxikerat sig frivilligt, och det var första gången de sjukhusvårdades för detta. Individerna har jämförts med en dryg miljon matchande kontroller av samma ålder och kön som inte intoxikerat sig, vilket innebär att man för varje fall av intoxikation haft i storleksordningen 50 matchande kontroller. Drygt två tredjedelar (69 procent) av de intoxikerade var kvinnor. Medianåldern vid händelsen var 16 år och vanligaste intoxikationsmedel var paracetamol följt av flera olika former av antidepressiva.

Uppföljningsperioden uppgick i genomsnitt till 7,2 år. Under denna tid avled 248 patienter i »intoxgruppen« – drygt hälften (51 procent) av dessa till följd av självmord. Siffran innebär att det var 32 gånger högre risk för senare fullbordat suicid hos dem som förgiftat sig jämfört med dem som inte gjort det. Viktigt att notera är att risken för suicid var ökad under flera år efteråt. Det sistnämnda belyses onekligen av att hälften av alla fall av suicid i intoxgruppen skedde mer än tre år senare.

Återkommande förgiftningar är en faktor som var kopplad till ökad risk för senare fullbordat suicid. Likaså var fullbordat suicid vanligare bland män än kvinnor. Författarna konstaterar att frivillig förgiftning i självskade- eller suicidsyfte är en markör för kraftigt ökad suicidrisk under många år efteråt. För individer som intoxikerat sig krävs insatser för att förebygga suicid, och det är viktigt att sådana insatser inte är kortvariga då risken är höjd under så pass lång period.