Både depression och diabetes är kopplade till ökad risk för demens, enligt en studie som presenteras i tidskriften Journal of the American Medical Association. Studien bygger på ett danskt material med registerdata från 2 454 532 människor över 50 års ålder och avser perioden 2007 till 2013.

De som ingår i studien är danskar över 50 år och som då studien påbörjades 2007 var demensfria. Författarna har jämfört individer med diabetes och/eller depression och sett hur många inom respektive grupp som senare utvecklat demens. Av de drygt 2,4 miljoner personerna hade vid studiestart 477 133 (19,4 procent) en depressionsdiagnos, 223 174 (9,1 procent) var diagnostiserade med diabetes och 95 691 (3,9 procent) hade både demens och diabetes. Under uppföljningen visade det sig att 59 663 personer (2,4 procent) utvecklade demens. Deltagarnas genomsnittsålder vid demensdiagnosen var 81 år.

Depression var kopplad till 83 procent ökad demensrisk, diabetes till en 15-procentig riskökning. Samtidig depression och diabetes var kopplat till en riskökning med mer än det dubbla, 107 procent.

Att både diabetes och depression är riskfaktorer för demens är känt sedan tidigare. Det den aktuella studien tillför är att depression tycks påverka risken betydligt mer än diabetes. Dessutom tycks summan av riskökningen av både depression och diabetes, det vill säga för de patienter som hade både och, bli större än vad riskökningen är för dessa sjukdomar var för sig.

En möjlig orsak till att summan av riskerna är större än de ingående delarna kan, enligt författarna, vara att individer med både diabetes och depression tenderar ta sämre hand om sin diabetes. Andra mekanismer bakom sambandet återstår att utreda i detalj. Potentiella sådana skulle exempelvis kunna vara att diabetes och depression innebär ökad inflammatorisk aktivitet, fetma och påverkad insulinkänslighet. Resultaten avser både alzheimerdemens, vaskulär demens och demens av samtliga orsaker. Viktigt att notera är att studien visar en association mellan diabetes, depression och ökad risk för demens men att man inte säkert kan säga att det finns ett kausalsamband.