Unga patienter med kranskärlssjukdom har en hög prevalens av traditionella kardiovaskulära riskfaktorer, varför det finns en spridd uppfattning att de skulle ha en dålig prognos på lång sikt. Det har dock förelegat en brist på studier med tillräcklig långtidsuppföljning för att stödja denna hypotes.

I den aktuella studien analyserades långtidsöverlevnad, kardiovaskulära händelser och faktorer associerade med ökad risk för död och kardiovaskulära händelser hos alla patienter 50 år eller yngre som genomgått en första isolerad kranskärlsoperation i Sverige mellan åren 1997 och 2013. Totalt inkluderades 4 086 patienter som i genomsnitt följdes i 10,9 år. Studiepopulationen inkluderades från SWEDEHEART-registret och utfallen hämtades från Socialstyrelsens register.

Hos unga patienter som genomgick kranskärlskirurgi var överlevnaden vid 5, 10 respektive 15 år 96, 90 respektive 82 procent, vilket var högre siffror jämfört med äldre åldersgrupper som kranskärlsopererades under samma tidsperiod. Kardiovaskulära händelser utgjordes framför allt av hjärtinfarkt eller behov av upprepad revaskularisering. Faktorer associerade med ökad långtidsrisk för död eller kardiovaskulära händelser hos unga patienter efter kranskärlskirurgi var desamma som välkända riskfaktorer hos äldre patienter, det vill säga njurfunktionsnedsättning, nedsatt vänsterkammarfunktion, perifer kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 

Sammanfattningsvis visar studien att långtidsprognosen hos patienter 50 år eller yngre som genomgår kranskärlskirurgi är mycket god.