Sjukhusförvärvade tillstånd, till exempel fall under vårdtiden, trycksår eller postoperativa sårinfektioner, går till stor del att förebygga, och kan därför ses som mått på vårdkvalitet och patientsäkerhet. I USA får sjukhusen inte längre ersättning för elva definierade kategorier av sådana händelser, i syfte att motivera till förebyggande åtgärder och förbättrad patientsäkerhet.

På helgerna är personalstyrka och tillgänglig expertis ofta mindre än under veckan, vilket tidigare studier har korrelerat till ökad dödlighet hos de patienter som läggs in då.

En forskargrupp har med hjälp av det amerikanska slutenvårdsregistret undersökt sambandet mellan inläggning på helgtid, jämfört med under veckan, och sjukhusförvärvade tillstånd. 

Av de drygt 351 miljoner patientfall som studerades lades 19 procent in helgtid. Sjukhusförvärvade tillstånd inträffade hos 5,7 procent av dem som lades in helgtid, jämfört med 3,7 procent av dem som lades in på en veckodag. Efter justering för bland annat patientens ålder och sjukhusets storlek, var det 25 procent högre risk för sjukhusförvärvade tillstånd hos dem som lades in på helgdagar jämfört med dem som lades in på veckodagar (oddskvot 1,25; 95 procents konfidensintervall 1,24–1,26). Sjukhusförvärvade tillstånd var även kopplade till ökade vårdkostnader och förlängda vårdtider.

Studieförfattarna föreslår att till exempel bemanningssituationen på sjukhus under helgtid justeras för att förhindra dessa förebyggbara tillstånd.