Det är välkänt att människor som drabbats av recidiverande depressioner löper hög risk att återfalla när de tillfrisknat från en depressiv episod. Av den anledningen låter man ofta antidepressiv medicinering pågå längre tid än om det rör sig om en första depressiv episod. Många patienter är dock intresserade av alternativ till farmakologisk behandling.

I Lancet presenteras en studie i vilken man undersökt mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT). Studien har gjorts i Storbritannien både på landsbygd och i städer, och omfattar 424 vuxna patienter som rekryterats från primärvården. Samtliga patienter hade en depression alternativt var i partiell remission från en sådan. De hade tidigare haft minst tre depressiva episoder och stod alla under farmakologisk antidepressiv behandling. Patienter med bipolär sjukdom, substansmissbruk eller psykos har exkluderats.

Deltagarna lottades till två lika stora grupper; en grupp som fortsatte med farmakologisk behandling och en grupp som fick mindfulness-baserad MBCT i åtta veckor och där antidepressiva sakta trappades ner. MBCT gavs i gruppform en gång per vecka om 2,25 timmar per gång. Ytterligare en s k booster-session gavs sedan var tredje månad. Primärt effektmått var om och i så fall när individerna återföll i depression. Uppföljningstiden uppgick till två år.

Några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna noterades inte då närmare 50 procent av deltagarna i respektive grupp återföll i depression inom två år. En slutsats är således att mindfulness-baserad MBCT inte är effektivare än farmaka vid recidiverande depressioner. Ytterligare en slutsats är att MBCT inte är mer kostnadseffektivt än farmakologisk behandling, något som ibland har hävdats.

Metaanalyser har visat att det är mycket viktigt att fortsätta antidepressiv behandling vid återkommande depressioner. Risken för återfall tycks minska med i storleksordningen två tredjedelar om patienten fortsätter med antidepressiva preparat jämfört med om patienten inte har någon behandling alls, det vill säga vare sig terapi eller farmaka.