Att vara kvällsmänniska är enligt studien associerat med en sämre metabolisk profil. Foto: Fotolia/IBL

Vilken slags dygnsrytm som styr en människa tycks också påverka risken för diabetes, metabola syndromet och muskelförlust, enligt en studie som publiceras i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Kronotyp är en medfödd egenskap som bestämmer en människas dygnsrytm. Personer med tidig kronotyp har en biologisk sömncykel som ligger före dygnets ljuscykel, och är således piggast på morgonen, medan personer med sen kronotyp är »kvällsmänniskor« och piggast på kvällen. Tidigare studier har visat att personer med sen kronotyp har fler hälsoproblem, inklusive sömnbrist och ätstörningar, än morgonmänniskor.

En koreansk forskargrupp har genomfört en studie för att avgöra huruvida kvällsmänniskor har ökad risk för störd metabolism. I studien deltog 1 620 medelålders kvinnor och män, vars kronotyp skattades med hjälp av ett frågeformulär. Därefter mättes förekomst av diabetes, metabola syndromet samt muskelförlust.

Av studiedeltagarna hade 29,6 procent tidig kronotyp, 5,9 procent sen kronotyp, och 64,5 procent varken eller. Personerna med sen kronotyp hade, jämfört med dem med tidig kronotyp, en ökad risk för diabetes (oddskvot [OK] 1,73, 95 procents konfidensintervall [KI] 1,01–2,95), metabola syndromet (OK 1,74; 95 procents KI 1,05–2,87) och muskelförlust (OK 3,16; 95 procents KI 1,36–7,33). Sen kronotyp medförde större riskökning för de undersökta tillstånden hos män än hos kvinnor.

Att vara kvällsmänniska är således associerat med en sämre metabolisk profil. Kvällsmänniskorna i studien hade visserligen sämre sömnkvalitet och kortare sömnduration än morgonmänniskorna, men resultaten justerades för bland annat dessa variabler, så sannolikt finns det även andra förklaringar till sambandet.