I tidskriften JAMA Psychiatry presenteras en studie i vilken man tittat på ett eventuellt samband mellan posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ökad risk för typ 2-diabetes hos kvinnor. Undersökningen omfattar data från kohorten Nurses’ health study. I den aktuella studien har man använt uppgifter från närmare 50 000 amerikanska kvinnor vilka följts under flera decennier. PTSD har skattats med en kortare screeningskala (baserad på DSM-IV-kriterier). Fyra procent av kvinnorna i materialet uppgav att de dels utsatts för ett trauma och dels haft PTSD-symtom (minst sex av sju symtom).

Det visade sig att det var nästan dubbelt så vanligt att kvinnor med PTSD (det vill säga minst sex av sju symtom) utvecklade typ 2-diabetes under de två decennier som följde traumat. Högt BMI och användning av antidepressiva mediciner stod visserligen för en del av denna riskökning men även efter att man justerat för faktorer som BMI, rökning, kost, fysisk aktivitet och om individen fick antidepressiv behandling fanns ett samband kvar mellan PTSD och ökad risk för typ 2-diabetes. Någon indikation för ett omvänt samband, att typ 2-diabetes skulle öka risken för PTSD, har författarna inte funnit vilket kanske inte heller var väntat.

Författarna uppmanar läkare och vårdpersonal som behandlar patienter med PTSD att vara uppmärksamma vad gäller just diabetes. En möjlig mekanism som lyfts fram är att PTSD påverkar sömnen och därigenom risken för diabetes. En annan är att det kan påverka graden av inflammation i kroppen. Författarna har i en kommentar till artikeln understrukit att det inte bara är krigsveteraner som drabbas av PTSD, en bild man ofta kan få i medierna. Enligt studien beräknas att livstidsprevalensen för PTSD bland amerikanska kvinnor uppgår till över 10 procent.