Oralt glukostoleranstest. Foto: Science Photo Library/IBL

Autoreferat. Omkring en tredjedel av alla patienter med kranskärlssjukdom har diabetes. Denna samsjuklighet ger en sämre prognos, och det är ofta svårare att nå målvärden för blodtryck och blodfetter för sådana individer än för dem utan diabetes. I dag används tre test för att screena för diabetes: HbA1c, fasteplasmaglukos (FPG) och plasmaglukos två timmar efter glukosbelastning (2hPG). Det har hittills inte varit känt hur dessa tre test överenstämmer med varandra och hur många fall av diabetes de olika testen upptäcker bland kranskärlssjuka patienter.

Mellan 2012 och 2013 genomfördes tvärsnittsstudien Euroaspire IV i 24 europeiska länder. Patienter från 18–80 år med känd kranskärlssjukdom inkluderades. Totalt genomgick 4 004 av de deltagande patienterna utan tidigare känd diabetes screening med HbA1c, FPG och 2hPG simultant.

Resultatet visade att 1 158 (29 procent) av patienterna hade nyupptäckt diabetes enligt minst en av de tre metoderna. Överenstämmelsen mellan HbA1c, FPG och 2hPG var dock mycket låg. Endast 7 procent av patienter med tidigare okänd diabetes upptäcktes av alla tre test. Screening med enbart HbA1c eller FPG identifierade 17 procent respektive 75 av patienterna med diabetes. Om FPG kombinerades med HbA1c kunde 81 procent av dem med diabetes detekteras. Dessa fynd kontrasterar mot screening med FPG samt 2hPG, dvs ett komplett oralt glukostoleranstest, som identifierade 96 procent av patienterna med diabetes.

I en samtidigt publicerad ledare understryks att algoritmen i nuvarande europeiska riktlinjer för diabetesscreening hos patienter med kranskärlssjukdom, som rekommenderar ett glukostoleranstest om inte diabetesdiagnosen säkerställts med FPG och HbA1c, bör fortsätta att följas.