Cytostatikabehandling åtföljd av operation gav liknande överlevnadsresultat som vid omvänd behandlingsordning hos kvinnor med svår ovarialcancer. Dessutom sågs en koppling till lägre behandlingsrelaterad sjuklighet och dödlighet i en studie i Lancet.

Standardbehandlingen för kvinnor med framskriden ovarialcancer är operation åtföljd av platinabaserad kemoterapi. En randomiserad kontrollerad fas III-studie presenterad i Lancet [1] har försökt reda ut huruvida omvänd ordning på behandlingarna är ett lika effektivt och säkert alternativ.

Studien genomfördes vid 87 sjukhus i Storbritannien och Nya Zeeland. Det primära utfallsmåttet var överlevnad, som mättes från randomiseringstillfället fram till dödsfallet.

Mellan 2004 och 2010 randomiserades 550 kvinnor med ovarialcancer i stadium III eller IV till att genomgå antingen primär operation åtföljd av 6 cykler kemoterapi, eller 3 cykler primär kemoterapi åtföljd av operation och därefter ytterligare 3 cykler kemoterapi. Varje 3-veckorscykel bestod av karboplatin AUC5 eller AUC6 plus paklitaxel 175 mg/m2, en alternativ karboplatin-kombination, eller karboplatin som monoterapi.

I maj 2014 hade 451 dödsfall inträffat, varav 231 i gruppen som först genomgått operation (medianöverlevnad 22,6 månader) och 220 i gruppen som först genomgått kemoterapi (medianöverlevnad 24,1 månader).

Hazardkvoten (HR) för dödsfall var 0,87 för primär kemoterapi jämfört med primär operation, med övre gräns 0,98 vid ett 90 procents ensidigt konfidensintervall (KI) (95 procents KI 0,72–1,05). HR för progressionsfri överlevnad var 0,91 (95 procents KI 0,76–1,09). Ålder, tumörstadium, tumörstorlek, hälsotillstånd och val av kemoterapi påverkade inte utfallet.

Svåra biverkningar och dödsfall inom 28 dagar efter operation var vanligare hos kvinnor som först genomgått operation än hos kvinnor som först genomgått kemoterapi (24 procent jämfört med 14 procent respektive 6 procent jämfört med <1 procent). Blödningar var något vanligare hos kvinnor som först genomgått kemoterapi, och i den gruppen drabbades en kvinna av neutropen sepsis med dödlig utgång.

Studien visade en trend mot högre livskvalitet hos kvinnor som först behandlats med kemoterapi jämfört med kvinnor som först opererats. Fler kvinnor i denna grupp (93 procent jämfört med 80 procent) blev också utskrivna från sjukhuset inom 14 dagar efter operation.

I en kommentar i Lancet [2] påpekas att en av svagheterna med studien var låg kvalitet avseende den kirurgiska vården, och att komplett avlägsnande av tumören trots allt var den viktigaste prognostiska faktorn. Operationerna tog i genomsnitt endast 120 minuter, och optimal cancercellsreduktion kunde bara åstadkommas hos 41 procent av kvinnorna som först genomgick operation. Vidare påpekas att en rad frågetecken behöver redas ut innan cytostatikabehandling före operation kan bli ny standardbehandling vid framskriden ovarialcancer.