Medelålders individer med långtidsdepression löper dubbelt så stor risk att drabbas av stroke jämfört med individer med lindriga eller inga depressionssymtom. Den förhöjda risken kvarstår även efter remission. Det visar en studie i Journal of the American Heart Association Report.

Att depression ökar strokerisken är känt sedan tidigare men det är oklart om risken kvarstår även efter att symtomen på depression försvunnit.

Författarna utgick ifrån den amerikanska longitudinella kohortstudien Health and retirement study (HRS) för att undersöka om förändringar i depressionssymtom under en tvåårsperiod kunde förutsäga risken för stroke under de efterföljande två åren.

Intervjudata från 16 178 studiedeltagare över 50 års ålder analyserades och justerades med avseende på demografi, hälsobeteende, kroniska besvär och förslitningar. Resultaten stratifierades efter ålder (≥65), ras/etnicitet och kön. 1 192 strokehändelser rapporterades under en observationstid på i genomsnitt 9 år.

Depressioner graderades enligt en version av Center for epidemiologic studies depression scale med åtta utvalda symtomkriterier. Tre eller fler symtom klassificerades som starka depressionssymtom medan färre symtom klassificerades som svaga eller inga symtom.

Graderingen gjordes vid två tillfällen med två års mellanrum för varje individ. Samma gradering vid båda tillfällena definierades som konstanta symtom medan starka symtom som övergått i svaga definierades som remission.

Hazardkvoten (HR) för individer med konstant starka depressionssymtom var 2,14 (95 procents konfidensintervall [KI] 1,69–2,71) jämfört med individer med konstant svaga/inga symtom. Den förhöjda strokerisken sågs i alla subgrupper.

HR för individer som uppnått remission under den analyserade tvåårsperioden var 1,66 (95 procents KI 1,22–2,26) jämfört med individer med konstant svaga/inga symtom. Den förhöjda strokerisken sågs endast hos kvinnor och vita icke-latinamerikaner, och en marginell association sågs hos latinamerikaner (HR 2,36; 95 procents KI 0,98–5,67).

Författarnas hypotes är att det på kort sikt är svårt att eliminera den förhöjda strokerisken som är associerad med depression trots framgångsrik depressionsbehandling.