Foto: Pressbild/Staffan Claesson

Patienter som frekvent besöker akutmottagningar har mer än fördubblad risk att dö, bli inlagda på sjukhus eller kräva annan vård jämfört med patienter som mer sällan söker akutmottagningarna. Det visar en systematisk översikt i Emergency Medicine Journal.

Fynden baseras på studier relaterade till frekvens och utfall av vuxna patienters nyttjande av akutsjukvård. I analysen inkluderades 31 kohort- och tvärsnittsstudier publicerade mellan 1990 och 2013, utvalda efter noggrann genomsökning av sju elektroniska databaser. I urvalet exkluderades studier av patienter med specifika sjukdomar, med undantag för psykiatriska sjukdomar.

Definitionen av frekventa besök på akutmottagningar varierade i olika studier, från fyra till 20 gånger per år. Eftersom patientgruppen är heterogen skilde sig populationerna åt i olika studier. Även metodik och resultat varierade stort. För sjukhusinläggningar varierade oddskvoten (OR) för frekventa jämfört med icke-frekventa besökare från 0,57 till 19,93.

Av en sammanställning av relevanta studier framgår att frekventa besökare har högre risk att bli inlagda (median-OR 2,58; 95 procents konfidensintervall 2,32–2,87) jämfört med personer som besöker akutmottagningar mer sällan.

Tio studier analyserade antalet öppenvårdsbesök och visade att frekventa akutmottagningsbesökare också var mer benägna att söka en öppenvårdsmottagning (median-OR 2,65). Sju studier granskade dödlighet och visade en ökad dödlighet oavsett orsak för frekventa besökare (median-OR 2,2).

Resultaten tyder på att frekventa akutmottagningsbesökare utgör en riskgrupp för ökad dödlighet och inneliggande sjukhusvistelse samt ökat behov av öppenvård. Insättande av tidiga åtgärder för att bättre möta dessa patienters behov skulle kunna förbättra situationen, föreslår artikelförfattarna. De fastslår också att en standarddefinition av frekventa besök behöver införas för att uppnå jämförbara forskningsresultat.