Män gynnas indirekt av att fler flickor vaccineras mot humant papillomvirus (HPV) men är fortfarande i riskzonen för flera HPV-associerade cancerformer, särskilt analcancer. Det visar en nederländsk studie publicerad i BMJ.

Många länder, inklusive Sverige, har infört allmän vaccination mot HPV av unga flickor för att skydda mot sexuellt överförda infektioner som kan leda till livmoderhalscancer. Trots att HPV-vaccination effektivt skyddar mot genitala sår och analcancer hos män är det endast ett fåtal länder som inkluderat båda könen i sina vaccinationsprogram.

I BMJ presenterar holländska forskare analyser från epidemiologiska studier och det nederländska nationella cancerregistret. Med hjälp av så kallad bayesiansk evidenssyntes utvecklade de en modell för att utvärdera vilken påverkan vaccination mot HPV 16 och 18 av flickor har på förekomsten av anal-, penis- och svalgcancer hos män. De utfallsmått som användes var kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) och antalet 12-åriga pojkar som skulle behöva vaccineras för att förebygga ett enda sjukdomsfall.

Innan HPV-vaccination av flickor infördes förlorades 14,9 QALY per 1 000 män i Nederländerna till följd av cancer som kunnat förebyggas med HPV-vaccin (95 procents bayesianskt konfidensintervall [KI] 12,2–18,1). Resultaten visar en potentiell vinst om 9,1 QALY (95 procents KI 7,1–11,4) om 60 procent av alla flickor vaccineras jämfört med om inga flickor alls vaccineras. 795 (95 procents KI 660–987) pojkar uppskattas då behöva vaccineras för att förebygga ett framtida cancerfall hos män.

Om 90 procent av flickorna vaccineras skulle motsvarande vinst dock endast vara 4,8 QALY (95 procents KI 2,8–6,9) och 1 735 pojkar (95 procents KI 1 240–2 900) skulle i det fallet behöva vaccineras för att förebygga ett cancerfall.

I beräkningarna ovan sågs stora variationer beroende av cancerform. Endast 18 respektive 32 procents reducering av förlorade QALY noterades för analcancer, medan motsvarande siffror var betydligt större för penis- och svalgcancer.

Författarna drar slutsatsen att myndigheter först och främst bör fokusera på att inkludera så många flickor som möjligt i sina vaccinationsprogram. De understryker dock att även män bör inkluderas i HPV-preventionsdiskussionen, i synnerhet män som löper större risk för de cancertyper som påverkades mindre av andelen vaccinerade flickor.