Användningen av statiner eller fibrater är kopplad till 30 procent lägre strokerisk hos äldre friska individer som aldrig tidigare drabbats av vaskulära händelser. Det visar en populationsbaserad kohortstudie i BMJ.

Studien omfattade 7 484 individer med en medelålder på 74 år från den franska Three City-kohorten, varav 63 procent var kvinnor. Syftet var att undersöka kopplingen mellan lipidsänkande läkemedel och långtidsrisken att drabbas av kranskärlssjukdom och stroke.

2 048 deltagare använde lipidsänkande läkemedel primärpreventivt vid studiens start. Under en uppföljningstid på i genomsnitt 9 år rapporterades 732 kardiovaskulära händelser, varav 440 kranskärlssjukdomar och 292 fall av stroke.

Personer som behandlats förebyggande med statiner eller fibrater hade drygt 30 procent lägre risk att drabbas av stroke jämfört med personer som inte fått någon behandling (hazardkvot [HR] 0,66; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,49–0,90). Statiner och fibrater hade likvärdig påverkan på utfallet. Ingen koppling sågs mellan användningen av lipidsänkande läkemedel och kranskärlssjukdom (HR 1,12; 95 procents KI 0,90–1,40).

Inga skillnader i utfall sågs efter stratifiering med avseende på ålder, kön, BMI, blodtryck och blodkolesterolnivåer.

Resultaten skiljer sig från tidigare randomiserade kliniska prövningar, där lipidsänkande läkemedel visat sig skydda mer effektivt mot kranskärlssjukdom än mot stroke och där statiner varit mer effektiva än fibrater. De avvikande resultaten kan förklaras av skillnader i studiepopulationerna, tror författarna. Deltagarna i kohortstudien var äldre än deltagare i kliniska prövningar normalt är och hade generellt lägre risk att drabbas av hjärt–kärlhändelser.

Eftersom incidensen av stroke var låg i studiepopulationen (0,47 fall per 100 personår), var det relativt få fall som kunde undvikas. Författarna påpekar också att inga slutsatser kan dras beträffande orsak och verkan i en observationsstudie som denna. Ytterligare studier behövs för att fastställa nyttan med lipidsänkande läkemedel för prevention av stroke hos äldre individer.