Sammantaget talar fynden emot ett direkt samband mellan SSRI-läkemedlen och venlafaxin och missbildningar. Foto: Fotolia/IBL

Autoreferat. SSRI och venlafaxin används ibland under graviditet för behandling av depression och olika ångesttillstånd. Syftet med den aktuella studien var att undersöka samband mellan behandling med SSRI-läkemedlen paroxetin, sertralin, citalopram, escitalopram, fluoxetin och fluvoxamin samt SNRI-läkemedlet venlafaxin under graviditet och specifika missbildningar hos barnen – främst hjärtmissbildningar. I motsättning till tidigare studier hade vi i denna studie möjlighet att ta hänsyn till viktiga förväxlingsfaktorer, bland andra sådana som delas inom familjer.

Studien inkluderade ca 2,3 miljoner kvinnor och deras barn födda i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge mellan 1996 och 2010. Kvinnorna och barnen identifierades genom de medicinska födelseregistren och information om antidepressiva läkemedel inhämtades från respektive lands läkemedelsregister. Effekten av familjerelaterade faktorer studerades hos syskonen i familjer där minst ett barn hade exponerats för SSRI-läkemedel eller venlafaxin i tidigt fosterliv eller fötts med en missbildning.

Det var nästan 37 000 kvinnor som hade hämtat ut recept på SSRI-läkemedel eller venlafaxin i tidig graviditet, och i syskonanalyserna ingick 2 288 barn.

Av barnen som hade exponerats för SSRI-läkemedel eller venlafaxin var det 3,7 procent som hade en svårare missbildning, jämfört med 3,2 procent hos de oexponerade barnen (justerad oddskvot [OR] 1,13; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,05–1,20). I syskonanalyserna minskade OR till 1,06 (95 procents KI 0,91–1,24). Av de exponerade barnen var det 1,5 procent som hade en hjärtmissbildning och hos de oexponerade var det 1,2 procent (OR 1,15; 95 procents KI 1,05–1,26). I syskonanalyserna var OR för hjärtmissbildning 0,92 (95 procents KI 0,72–1,17). Risken för defekter i hjärtats skiljeväggar var lätt förhöjd (OR 1,17; 95 procents KI 1,05–1,31), och det var också risken för missbildningar i pulmonalis- och trikuspidalisklaffar (OR 1, 48; 95 procents KI 1,15–1.89). I syskonanalyserna var det ingen förhöjd risk för de högersidiga klaffmissbildningarna (OR 0,56; 95 procents KI 0,21–1,49). Det var en 30-procentigt förhöjd risk för klumpfot, vilket förekommer hos drygt 1 per 1 000 nyfödda, och en dubblerad risk för bukväggsbråck, som drabbar 1 av 10 000 nyfödda barn.

Det var inga större riskskillnader mellan de olika SSRI-läkemedlen eller venlafaxin, och sammantaget talar fynden emot ett direkt samband mellan SSRI-läkemedlen och venlafaxin och missbildningar.