Studien visar tydligt att mobbning kan få stora konsekvenser under många år för den som utsätts. Illustration: Fotolia/IBL

I Lancet Psychiatry presenteras en undersökning från Storbritannien kring konsekvenserna av mobbning i skolan och misshandel i hemmet. Att inhämta uppgifter kring detta är naturligtvis inte helt enkelt. Det författarna gjort är att använda data från närmare 5 300 individer som ingår i två kohorter. Individerna var barn när de började följas i början av 1990-talet. De fick i åldrarna 8, 10 och 13 år svara på frågor kring om de utsatts för mobbning av jämnåriga, och mellan 16 och 30 procent (beroende på kohort) uppgav att de varit utsatta.

Forskarna har dessutom haft uppgifter från barnens mammor som fått svara på om barnen farit illa eller misshandlats av någon vuxen under uppväxten, t ex genom fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp eller neglekt. Mellan 9 och 15 procent av mödrarna uppgav att barnen utsatts för någon form av misshandel alternativt neglekt. 

Författarna har sedan följt individerna i vuxen ålder för att kunna se vilka långtidskonsekvenser mobbning och misshandel ger. Deltagarna har i 18-årsåldern fått svara på frågor om mående och psykiska problem, däribland ångest, depression, självskadebeteende och suicidalitet. Det visade sig att individer som mobbats och misshandlats som barn överlag hade högre förekomst av samtliga dessas problem. Störst problem hade de som mobbats som barn. 

För dem som mobbats var överrisken för dessa problem mellan 50 och 100 procent jämfört med dem som inte utsatts för mobbning eller misshandel. Överrisken för dem som misshandlats var däremot 25 procent eller lägre jämfört med dem som inte utsatts för mobbning eller misshandel. Resultaten indikerar således att mobbing tycks ha större negativa psykiska konsekvenser i vuxen ålder jämfört med misshandel och neglekt.

Trots de självklara metodologiska begränsningar en sådan här studie har så visar den tydligt att mobbning kan få stora konsekvenser under många år för den som utsätts. Dieter Wolke, som är en av författarna bakom studien, har kommenterat resultaten med att mobbning aldrig får accepteras som en initiationsrit (nollning) vid en ny skola eller ses som en »oundviklig del av en människas uppväxt«. Han uppmanar både skolor och sjukvård att arbeta aktivt för att förhindra mobbning.