I två inbyggda fall–kontrollstudier publicerade i BMJ kunde p-piller som innehåller nyare typer av gestagener kopplas till högre risk för venös tromboembolism än p-piller med andra generationens gestagener.

Kopplingen mellan kombinerade p-piller och risken för venös tromboembolism är välkänd sedan tidigare, men den relativa risken kopplad till olika preparat är mindre studerad. Särskilt gäller det formuleringar som innehåller nyare gestagener i form av drospirenon, desogestrel, gestoden och cyproteron.

Författarna analyserade data från två stora brittiska primärvårdsdatabaser. Totalt 10 562 kvinnor i åldrarna 15–49 med en första blodproppsdiagnos under åren 2001–2013 inkluderades och matchades mot upp till fem kontroller vardera. Justeringar gjordes för rökning, alkoholkonsumtion, etnisk grupp, BMI, samsjuklighet och användning av andra preventivmedel.

Exponering för någon form av kombinerade p-piller gav en oddskvot (OR) för venös tromboembolism på 2,97 (95 procents konfidensintervall [KI] 2,78–3,17) jämfört med ingen p-pillerexponering under det senaste året. Med undantag för norgestimat var blodproppsrisken signifikant högre vid exponering för nyare gestagener än vid exponering för andra generationens gestagener.

OR vid exponering för drospirenon var 4,12 (95 procents KI 3,43–4,96), för desogestrel 4,28 (3,66–5,01), för gestoden 3,64 (3,00–4,43) och för cyproteron 4,27 (3,57–5,11). Det var cirka 1,5–1,8 gånger högre risk än vid exponering för andra generationens p-piller med levonorgestrel (OR 2,38; 95 procents KI 2,18–2,59) eller noretisteron (OR 2,56; 95 procents KI 2,15–3,06) samt vid exponering för norgestimat (OR 2,53; 95 procents KI 2,17–2,96). Norgestimat metaboliseras delvis till levonorgestrel, och dess definition som tredje generationens gestagen är därför inte helt fastställd.

I absoluta termer handlar det fortfarande om väldigt få patienter som drabbas av blodpropp på grund av p-pilleranvändning. Vid behandling med levonorgestrel och norgestimat drabbades 6 extra kvinnor per år per 10 000 behandlade kvinnor av venös tromboembolism medan 14 extra kvinnor drabbades vid behandling med desogestrel och cyproteron.

Författarna påpekar att p-piller överlag är anmärkningsvärt säkra läkemedel och att kvinnor inte behöver sluta använda dem. Vid eventuell oro kan de i stället konsultera sin läkare och se över vilken typ av p-piller de använder.