Att skilja bipolaritet i depressiv fas från en »vanlig»« depression är ofta svårt kliniskt. Det finns därför ett stort behov av mer objektiva mått, såsom biomarkörer i blod eller radiologiska fynd, som skulle kunna öka säkerheten i diagnostiken för att patienten ska få rätt behandling.

I JAMA Psychiatry presenteras en studie från Nederländerna i vilken man undersökt om det finns skillnader i de regioner i hjärnan som aktiveras vid olika typer av känslor hos bipolära respektive unipolära individer.

Studien omfattar 42 patienter med unipolär depression och 35 patienter med bipolär sjukdom i depressiv fas. En kontrollgrupp med 36 friska individer har också ingått. Det har i respektive grupp funnits både patienter som varit i remission och patienter som befunnit sig i en depressiv fas (inga patienter har haft någon psykiatrisk medicinering). Deltagarna har fått se ett antal bilder på ansikten med olika uttryck, såsom glädje, sorg eller helt neutrala. Samtidigt som individen fått se bilderna har hjärnan undersökts med funktionell magnetkamera.

Forskarna har noterat intressanta skillnader i hjärnaktivitet mellan bipolär sjukdom och unipolär depression, framför allt i anteriora cingulära cortex (ACC) och dorsolaterala prefrontala kortex. Till fynden hör att en patient med bipolär sjukdom i depressiv fas har minskad aktivitet i ACC när denne får se ett glatt ansikte jämfört med en patient med unipolär depression som ser samma ansikte. Analogt har bipolära ökad ACC-aktivitet jämfört med unipolära när de ser ett ledset ansikte. I depressiv fas tycks det med andra ord finnas skillnader mellan individer med unipolär depression och bipolär sjukdom i hur bearbetande av emotionell information sker.

I studien har man även jämfört individer med unipolär depression i remission respektive bipolär sjukdom i remission och noterat en intressant skillnad. Vid bipolär sjukdom i remission, men inte vid unipolär depression i remission, tycks den emotionella regleringen vara påverkad jämfört med kontrollerna.

Författarna konstaterar att de skillnader man sett skulle kunna bero på grundläggande skillnader i patologiska mekanismer bakom sjukdomarna. Förhoppningsvis kan dessa skillnader användas för att förbättra diagnostiken i framtiden. Hösten 2014 presenterades en studie i JAMA Psychiatry (refererad i Läkartidningen nr 38/2014) där man visade att det finns skillnader i volym i olika delar av hjärnan vid bipolär sjukdom och unipolär depression. Den studien visade att dessa skillnader särskilt tycks gälla amygdala. 

Än så länge är det en bit kvar till att dessa rön ska kunna påverka klinisk praxis men förhoppningsvis kan de, om ett par år, hjälpa läkare att differentiera mellan unipolära depressioner och bipolaritet.