Låddiagram visande fördelningen av serum-25-hydroxivitamin D under årets 12 kalendermånader. Infällda cirkeldiagram visar fördelningen av 25(OH)D-nivåer (<25, 25–50, 50–75, >75 nmol/l) under november–april och maj-oktober. Procentsiffror motsvarar andel av blodgivare.

Autoreferat. En nyligen publicerad studie från Sahlgrenska akademin visar att 9 procent av friska blodgivare mellan november och april hade serumnivåer av 25-hydroxivitamin D (S-25(OH)D) lägre än 25 nmol/l och hälften av individerna nivåer under 50 nmol/l.

Studien initierades sedan vi uppmärksammat att tillräcklig kunskap saknas om hur S-25(OH)D varierar under ett år hos friska vuxna individer i Sverige. Syftet var att studera inter- och intraindividuella årstidvariationer i S-25(OH)D samt att undersöka hur nivåerna samvarierar med demografiska och livsstilsrelaterade faktorer [1]. 

Totalt inkluderades 540 blodgivare under 12 kalendermånader (60 procent män, medelålder 41 ± 13 år). Dessutom togs upprepade prov på 75 trombocytgivare (92 procent män, medelålder 46 ± 11 år). Serum analyserades för 25(OH)D (DiaSorin Liaison), parathormon (PTH) (Abbott Architect), kalcium och fosfat (Roche Cobas). Blodgivarna besvarade enkäter med frågor om D-vitamintillskott, medicinering, rökning, fysisk aktivitet, solsemestrar och solariumanvändning. 

S-25(OH)D varierade kraftigt under året med nästan dubbelt så höga medelnivåer i juli (81,9 ± 26,2 nmol/l) som i februari (47,4 ± 20,7 nmol/l). Mellan november och april hade 88 procent S-25(OH)D <75 nmol/l, 50 procent <50 nmol/l och 9 procent <25 nmol/l. Om mätperioden flyttades fram en månad till perioden december–maj hade 54 procent <50 nmol/l samtidigt som andelen med <25 nmol/l minskade någon procent. Under det ljusare halvåret (maj–oktober) hade 50 procent <75 nmol/l, 11 procent <50 nmol/l och 1 procent <25 nmol/l. S-25(OH)D var positivt korrelerat med S-fosfat och negativt korrelerat med S-PTH, som överskred referensgränsen hos totalt 9 procent. Vid upprepad provtagning av samma individer mellan april och augusti sågs en genomsnittlig ökning av S-25(OH)D med 8 nmol/l per månad. Individer som hade lägre D-vitaminnivåer än genomsnittet under tidig vår hade också lägre nivåer än genomsnittet under sommaren. 

Personer som senaste den månaden semestrat på sydligare breddgrader eller solat i solarium hade signifikant högre S-25(OH)D, medan övervikt och rökning var kopplade till lägre nivåer. De som använde D-vitamintillskott (dagliga doser D3 5–7,5 µg) uppvisade endast en lätt ökning av S-25(OH)D och skillnaden uppnådde signifikans enbart under vintern.

Vad som är tillräcklig eller optimal koncentration av S-25(OH)D, t ex 50 nmol/l eller 75 nmol/l, är under fortsatt diskussion, men flertalet är överens om att <25 nmol/l indikerar uttalad D-vitaminbrist [2]. Denna studie visar att låga D-vitaminnivåer är mycket vanligt hos friska vuxna individer i Sverige, särskilt under vinterhalvåret.