Utmattning och en känsla av kontroll på jobbet var kopplat till antalet vetenskapliga publikationer, men på olika sätt för kvinnliga respektive manliga läkare. Det visar en svensk tvärsnittsstudie i BMC Medical Education.

Kvinnliga läkare utgör en minoritet på de högsta positionerna inom akademisk medicinsk forskning. Tidigare studier har visat att könsskillnaderna beror på att manliga läkare publicerar fler vetenskapliga artiklar än sina kvinnliga kollegor.

Forskarna bakom den aktuella studien har försökt att reda ut vilka arbetsrelaterade faktorer som kan påverka den sneda fördelningen. Resultaten från tvärsnittsstudien kommer från ett enda svenskt universitetssjukhus och inkluderar 503 disputerade läkare, varav 198 kvinnor och 305 män.

Män publicerade signifikant fler artiklar än sina kvinnliga kollegor. Den statistiska analysen visar att det för båda könen fanns en positiv korrelation mellan antalet vetenskapliga publikationer och ålder, akademisk position och samarbete med en tidigare handledare. Kontroll över sin egen arbetstid och sitt arbetstempo var kopplat till ett positivt utfall hos män (oddskvot [OR] 1,50; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,08–2,09), men inte hos kvinnor. Utmattning hade ett negativt samband med utfallet endast hos kvinnor (OR 0,29; 95 procents KI 0,12–0,70).

Manliga läkare rapporterade i högre utsträckning att de hade kontroll över sin egen arbetstid och sitt arbetstempo, medan kvinnliga läkare i högre grad kände sig utmattade. Signifikant fler män än kvinnor var i en relation, och männen hade i genomsnitt fler barn. Fler kvinnor än män hade skaffat barn innan sin doktorsexamen.

Tidigare forskning har visat att kvinnor blir missgynnade när de söker forskningsanslag, vilket kan vara en av anledningarna till att de publicerar färre artiklar. Den aktuella studien tyder på att även psykologiska faktorer på arbetsplatsen spelar roll, genom att positiva arbetsförhållanden främjar en god prestation. Författarna framhåller att arbetsrelaterad hälsa behöver uppmärksammas mer för att uppnå jämlikhet inom akademisk medicinsk forskning.