Foto: Fotolia/IBL

Det verkar inte finnas några bevis för samband mellan chokladintag och sämre hjärt–kärlhälsa. Tvärtom visar en prospektiv kohortstudie och en systematisk översiktsartikel i tidskriften Heart att choklad kan kopplas till lägre risk för hjärt–kärlsjukdom och stroke.

Forskarna har analyserat data från den prospektiva brittiska populationsstudien European prospective investigation into cancer–Norfolk (EPIC-Norfolk) och dessutom genomfört en metaanalys av 9 studier på området, inklusive resultaten från EPIC-Norfolk.

20 951 deltagare i EPIC-Norfolk följdes under i genomsnitt 11 år och fick svara på enkäter om hälsa, livsstil och födointag. Hazardkvoten (HR) för stroke hos personer med högt chokladintag (16–99 g/dag) var 0,77 (95 procents konfidensintervall [KI] 0,62–0,97) jämfört med personer som uppgav att de inte åt choklad alls. Motsvarande HR för hjärt–kärlsjukdom var 0,86 (95 procents KI 0,76–0,97). Justering gjordes för ålder, kön, rökning, fysisk aktivitet, energiintag och alkoholkonsumtion. Resultaten är förvånande eftersom studien inkluderade alla former av choklad som säljs i Storbritannien och inte enbart fokuserade på mörk choklad.

Metaanalysen inkluderade 157 809 personer i åldrarna 49–79 som följts under 8–16 år. Högt chokladintag jämfört med lågt var kopplat till signifikant lägre risk för kranskärlssjukdom (5 studier med sammanvägd relativ risk [RR] 0,71; 95 procents KI 0,56–0,92), lägre strokerisk (5 studier med sammanvägd RR 0,79; 95 procents KI 0,70–0,87) och lägre dödlighet i hjärt–kärlsjukdom (3 studier med sammanvägd RR 0,55; 95 procents KI 0,36–0,83). 7 av studierna justerade för BMI medan endast 2 studier justerade för andra viktiga riskfaktorer såsom kolesterolnivåer.

Det är viktigt att påpeka att frågeformulär om födointag har flera svagheter i form av minnesfel och underrapportering. Det finns också en risk för omvänt samband då det är tänkbart att personer med hög riskprofil för hjärt–kärlsjukdom äter mindre choklad än andra. Även om justering gjordes för ett antal förväxlingsfaktorer kan man dessutom tänka sig att personer med högt chokladintag har andra beteenden som påverkar hjärt–kärlhälsan, och att det är matvanorna i stort som har betydelse.

Fler studier behövs för att utreda sambandet. Tills vidare drar författarna slutsatsen att det inte verkar finnas några bevis för att personer som är rädda att drabbas av hjärt–kärlsjukdom behöver undvika att äta choklad.