Molekylmodell av humant C-reaktivt protein. Illustration: Fotolia/IBL

Daglig mätning av C-reaktivt protein (CRP) efter gastrointestinal kirurgi har en negativ prediktionsförmåga på drygt 84 procent avseende septiska komplikationer, mätt postoperativt dag 4, enligt en metaanalys.

Analysen bygger på fem studier av 7 patientkohorter från samma sjukhus som genomgått öppen eller laparoskopisk operation för benigna och maligna tillstånd i esofagus, ventrikel, pankreas, kolon eller rektum eller gastrisk bypass där daglig CRP-mätning gjorts postoperativt. Av 1 986 patienter drabbades 577 stycken (29,1 procent) av postoperativa infektioner, vanligast efter öppen pankreasresektion (54,6 procent) och mest sällsynt efter laparoskopisk kolonresektion (14,4 procent). 

Som förväntat steg CRP hos samtliga patienter postoperativt på grund av det kirurgiska traumat, men arean under kurvan (AUC) var hela tiden signifikant (P<0,001) lägre för gruppen utan infektiösa komplikationer. Dynamiken skilde också; toppvärdet nåddes tidigare i den komplikationsfria gruppen (dag 2 postoperativt) jämfört med sepsisgruppen (dag 3 postoperativt).

Det högsta diagnostiska värdet för CRP uppmättes dag 4 postoperativt till AUC 0,76. Då var sensitiviteten 68,5 procent, specificiteten 71,6 procent, det positiva prediktiva värdet 50,4 procent och det negativa prediktiva värdet 84,3 procent.

Man fastställde även genomsnittliga gränsvärden för CRP för de olika diagnosgrupperna, även om dessa givetvis är individuella för den enskilda patienten. Lägsta gränsvärdet uppmättes för laparoskopisk kolonresektion med 56 mg/l, att jämföra med det högsta på 184 g/l för öppen pankreasresektion.

Konklusionen är alltså att om CRP-värdet börjar sjunka postoperativt dag 4, så utesluter det med 84 procents sannolikhet septisk komplikation om patienten i övrigt mår väl. Detta är i linje med tidigare studier av CRP-mätningar postoperativt för enskilda diagnoser, men nu således belagt även i en metaanalys.