Det nya läkemedlet palbociclib i kombination med fulvestrant ger längre progressionsfri överlevnad än endast fulvestrant hos kvinnor med spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer. Det visar en interimsanalys av en klinisk fas III-studie publicerad i New England Journal of Medicine.

Palbociclib hämmar cyklinberoende kinas 4 och 6 (CDK4 och CDK6), som är nödvändiga för tillväxten av hormonreceptorpositiv bröstcancer. Läkemedlet intas i tablettform.

Totalt 521 kvinnor deltog i den dubbelblindade studien. De hade alla spridd hormonreceptorpositiv och HER2-negativ (human epidermal growth factor receptor 2) bröstcancer som hade återkommit eller förvärrats under tidigare hormonbehandling.

Två tredjedelar av kvinnorna gavs palbociclib i kombination med standardbehandlingen fulvestrant, medan en tredjedel gavs placebo och fulvestrant. Det primära utfallsmåttet var progressionsfri överlevnad.

Progressionsfri medianöverlevnad för kvinnor som gavs palbociclib och fulvestrant var 9,2 månader (95 procents konfidensintervall [KI] 7,5 till icke uppskattningsbart värde). Det kan jämföras mot 3,8 månader (95 procents KI 3,5–5,5) för kvinnor som gavs placebo och fulvestrant.

Ett flertal biverkningar av grad 3 eller 4 var vanligare vid behandling med palbociclib och fulvestrant än vid behandling med placebo och fulvestrant. Dessa var neutropeni (62 procent jämfört med 0,6 procent), leukopeni (25,2 jämfört med 0,6 procent), anemi (2,6 jämfört med 1,7 procent), trombocytopeni (2,3 jämfört med 0 procent) och trötthet (2,0 jämfört med 1,2 procent). Endast ett fåtal kvinnor (0,6 procent i båda grupper) drabbades av neutropen feber. Behandlingen avbröts på grund av biverkningar hos 2,6 procent av dem som fått aktiv kombinationsbehandling jämfört med 1,7 procent av dem som behandlats med enbart fulvestrant.

Effekten av palbociclib på totalöverlevnad är ännu okänd men uppföljning pågår. För få dödsfall hade inträffat vid interimsanalysen för att resultaten skulle kunna jämföras.

Studien har finansierats av läkemedelsbolaget Pfizer, som marknadsför palbociclib.