Autoreferat. Det är känt att tumör-DNA kan detekteras i blodcirkulationen hos cancerpatienter. I en studie publicerad i EMBO Molecular Medicine har forskare vid Lunds universitet visat att kontinuerlig övervakning av detta cirkulerande tumör-DNA kan användas för tidig upptäckt av bröstcancermetastaser.

I dag diagnostiseras bröstcancermetastaser efter att de har växt och blivit symtomatiska, och vid denna tidpunkt är sjukdomen oftast obotlig. Förhoppningen är att det skulle finnas större chans till behandlingsframgång om cancern kunde behandlas mycket tidigt när sjukdomsbördan är mindre. Bilddiagnostiska verktyg och proteinbiomarkörer har inte visat tillräcklig känslighet och specificitet för att användas för postoperativ övervakning av sjukdomen. Därför är det av stort intresse att identifiera förbättrade biomarkörer.

I en retrospektiv studie med 20 patienter diagnostiserade med primär bröstcancer och med lång klinisk uppföljning kvantifierades cirkulerande tumör-DNA före bröstcanceroperation och vid ett flertal tidpunkter efter operationen. Helgenomsekvensering användes för att identifiera kromosomala rearrangemang i den primära tumören, som sedan kunde detekteras och kvantifieras med droppbaserad digital PCR-analys av blodplasma för att bestämma nivåerna av cirkulerande tumör-DNA. Dessa nivåer kunde mycket framgångsrikt, med 93 procents sensitivitet och 100 procents specificitet (area under ROC-kurvan = 0,98; P = 0,001), utskilja patienter som fortskred till metastaserad sjukdom från patienter med långsiktig sjukdomsfri överlevnad. Cirkulerande tumör-DNA-baserad detektion av metastaserad sjukdom föregick klinisk detektion hos 86 procent av patienterna med i genomsnitt 11 månader – i vissa fall upp till 3 år. Dessutom var nivån av cirkulerande tumör-DNA en betydande riskfaktor för allvarligt sjukdomsförlopp: för varje kvantitativ fördubbling av nivåerna var oddskvoten (OR) 2,1 för metastaser och 1,3 för död (P = 0,02 respektive P = 0,04).

Resultaten har viktiga kliniska implikationer, men ytterligare studier behövs för att bekräfta dessa fynd i större patientgrupper och för att utvärdera om tidig upptäckt faktiskt leder till bättre överlevnad. Förutom för att upptäcka nya metastaser kan cirkulerande tumör-DNA också användas för att icke-invasivt identifiera tumörassocierade genmutationer samt för att övervaka behandlingssvar. Detta kan tillämpas på de flesta typer av cancer. I Lund har sådana studier inletts, och samarbeten med andra forskare, bioteknik- och läkemedelsindustrin välkomnas.