I en prospektiv kohortstudie publicerad i BMJ hade mobbade 13-åringar mer än dubbelt så hög risk att drabbas av depression fem år senare jämfört med tonåringar som inte mobbats.

Studien utgick ifrån den brittiska ALSPAC-kohorten och analyserade kopplingen mellan mobbning i 13-årsåldern och utvecklingen av klinisk depression vid 18 års ålder. Mobbning mättes genom självrapportering i ett formulär baserat på Bullying and friendship interview schedule.

Av totalt 3 898 studiedeltagare rapporterade 683 att de blivit utsatta för upprepad mobbning i 13-årsåldern. 14,8 procent av dessa var deprimerade vid 18 års ålder enligt de ICD-10-kriterier som användes för att ställa diagnos. Av de 1 446 deltagare som rapporterade viss mobbning var 7,1 procent deprimerade fem år senare. Av de 1 769 ungdomar som rapporterade att de inte var mobbade vid 13 års ålder var 5,5 procent deprimerade fem år senare.

Jämfört med ungdomar som inte mobbats alls hade ungdomar som utsatts för upprepad mobbning en oddskvot (OR) på 2,96 (95 procents konfidensintervall [KI] 2,21–3,97) för att drabbas av depression vid 18 års ålder. Efter justering för ett flertal förväxlingsfaktorer, såsom tidigare depressionssymtom, tidigare mobbning, psykisk ohälsa och en rad familjekarakteristika, var oddskvoten 2,32 (95 procents KI 1,49–3,63). Kopplingen sågs hos både flickor och pojkar.

Det går inte att utesluta att justering borde ha gjorts för ytterligare förväxlingsfaktorer. Det bör också framhållas att tonåringar som kom från familjer av högre social klass och med mer välutbildade föräldrar var mer benägna att fullfölja studien, vilket kan ha orsakat bias.

Trots att något orsakssamband inte kan bekräftas uppskattar författarna att upp till 30 procent av de depressioner som ses hos 18-åringar är orsakade av mobbning tidigare i livet. Att förhindra mobbning borde därför kunna minska sjukdomsbördan.