Den nya substansen idarucizumab neutraliserade den antikoagulativa effekten av dabigatran inom några minuter hos patienter med allvarlig blödning eller i akut behov av kirurgi. Det visar en studie i New England Journal of Medicine.

Dabigatran hämmar blodkoagulation genom att binda till trombin. Antikoagulantia som på detta sätt hämmar trombin eller faktor Xa saknar, till skillnad från vitamin K-antagonister, beprövade motmedel. I den aktuella studien har man testat effekten av idarucizumab, ett antikroppsfragment som binder till dabigatran och därmed neutraliserar dess aktivitet.

90 patienter som behandlades med dabigatran rekryterades i en prospektiv kohortstudie och delades in i två grupper beroende på om de fått allvarliga blödningar (n = 51) eller var i akut behov av kirurgi eller andra invasiva ingrepp (n = 39). Alla patienter gavs 5 mg idarucizumab intravenöst, varefter kontinuerlig farmakodynamisk bedömning av effekten genomfördes med test av utspädd trombintid (dilute thrombin time) och koagulationstid för ecarin (ecarin clotting time).

Vid studiestart hade 68 patienter ökad utspädd trombintid och 81 patienter ökad koagulationstid för ecarin. Bland dessa var medianvärdet för den maximala upphävningen av antikoagulationseffekten 100 procent inom fyra timmar efter administrering. Idarucizumab normaliserade testresultaten hos 88–98 procent av patienterna inom några minuter. Bland de 35 patienter med allvarliga blödningar som kunde bedömas avseende hemostas hade sådan uppnåtts efter en mediantid på 11,4 timmar. Bland 36 patienter som genomgick någon form av invasivt ingrepp kunde normal intraoperativ hemostas konstateras hos 33 patienter. Idarucizumab bedömdes som säkert både i denna och i tidigare studier med drygt 200 deltagare.

Den största begränsningen med studien är avsaknaden av en kontrollgrupp. I brist på ett beprövat alternativ till idarucizumab bedömdes det som oetiskt att randomisera patienter till aktiv behandling eller ingen behandling alls.

Studien, som fortfarande pågår och beräknas omfatta upp till 300 patienter i 38 länder, finansieras av läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim.