Foto: Colourbox

Barn som exponerats för narkos före fyra års ålder gjorde sämre ifrån sig på intelligens- och hörförståelsetest senare i livet än andra barn. De hade också mindre grå hjärnsubstans i occipitalloben och cerebellum. Det visar en studie i Pediatrics.

Anestesi har i tidigare studier visat sig leda till celldöd och försämrad neurokognitiv förmåga hos unga försöksdjur, vilket lett till farhågor om att barn kan påverkas på liknande sätt. Den aktuella studien har försökt att utreda huruvida narkos i den tidiga barndomen har långsiktiga effekter på kognition, språkförmåga och hjärnstruktur.

53 friska frivilliga försökspersoner (5–18 år) som före fyra års ålder genomgått en operation under narkos rekryterades från en existerande språkutvecklingsstudie. De matchades sedan mot lämpliga kontrollpersoner efter kända förväxlingsfaktorer som ålder, kön, vänster- eller högerhänthet och socioekonomisk status. Validerade och åldersanpassade språkutvecklings- och intelligenstest jämfördes mellan exponerade och oexponerade individer. Dessutom jämfördes försökspersonernas hjärnstruktur, som fastställdes genom MR-undersökning.

Testresultaten låg inom normalvärdena oberoende av narkosexponering. Jämfört med oexponerade barn hade dock barn som exponerats för narkos signifikant lägre resultat i test som rörde hörförståelse och icke-verbal IQ. Exponering kunde inte kopplas till förändringar i grå hjärnsubstans i regioner som tidigare visat sig vara känsliga hos försöksdjur. Däremot hade de exponerade barnen lägre densitet av grå hjärnsubstans i occipitalloben och cerebellum.

Eftersom randomiserade kontrollerade studier inte kan genomföras på grund av etiska aspekter är det väldigt svårt att dra slutsatser om eventuella orsakssamband mellan narkos och hjärnpåverkan. Det går heller inte att säga vad som beror på narkosen i sig och vad som beror på andra perioperativa faktorer, såsom ingreppet eller associerad inflammation, smärta, genetisk predisponering eller den underliggande indikationen för kirurgi. Författarna efterlyser fler studier inom området för att öka förståelsen kring fenomenet.