Foto: Colourbox

Vaccinet HZ/su tolererades väl och förhindrade effektivt insjuknande i bältros hos såväl 50-åringar som 70-åringar i en klinisk fas III-studie presenterad i New England Journal of Medicine.

Bältros orsakas av reaktivering av latenta varicella–zostervirus, ofta decennier efter den primära infektionen. Över 90 procent av alla vuxna har infekterats av viruset och riskerar därmed att någon gång drabbas av bältros. Insjuknande är vanligast hos äldre personer på grund av deras nedsatta immunförsvar.

Ett levande attenuerat bältrosvaccin, Zostavax, finns redan på marknaden men uteslöts ur högkostnadsskyddet 2014 på grund av att effekten inte varade så länge som man antagit. Vaccinets effektivitet har visat sig ligga på runt 70 procent i åldrarna 50–59 och under 40 procent hos personer som är över 70 år.

I den aktuella randomiserade studien har man testat ett avdödat vaccin, HZ/su, som innehåller delar av viruset i kombination med adjuvans. 15 411 personer över 50 års ålder gavs antingen det aktiva vaccinet (n = 7 698) eller placebo (n = 7 713) för att undersöka skyddseffekten av två vaccindoser. Studien genomfördes i 18 länder med deltagare utan immunsuppression som aldrig tidigare drabbats av bältros eller vaccinerats mot varicella/bältros. Drygt hälften var européer.

Vaccinet visade sig ha en effektivitet på i genomsnitt 97,2 procent (95 procents konfidensintervall 93,7–99,0). Vid en uppföljning efter drygt tre år hade 6 personer som fått vaccinet drabbats av bältros, jämfört med 210 av dem som fått placebo. Det gav ett incidenstal på 0,3 jämfört med 9,1 per 1 000 personår. Effektiviteten hos personer som var över 70 år var likvärdig med den som sågs hos 50–59-åringar och 60–69-åringar.

Biverkningar inom sju dagar efter vaccination var betydligt vanligare hos personer som fått aktivt vaccin jämfört med personer som fått placebo (84,4 jämfört med 37,8 procent). De flesta reaktioner som observerades var måttliga eller lindriga och snabbt övergående. 17 procent av de vaccinerade (jämfört med 3,2 procent av dem som fått placebo) rapporterade biverkningar av grad 3. Det var ungefär lika många i båda grupper som efter 3,5 års uppföljning rapporterat allvarliga biverkningar (9,0 jämfört med 8,9 procent i placebogruppen), eller immunmedierad sjukdom (1,0 jämfört med 1,3 procent) eller som dog (2,2 jämfört med 2,3 procent). Studien pågår fortfarande för att ytterligare utvärdera potentiella risker med vaccinet.

Studien är finansierad av GlaxoSmithKline Biologicals, som utvecklat HZ/su-vaccinet.