Foto: Fotolia

Ett test som fångar upp antikroppar mot hundratals olika virus från mindre än en mikroliter blod visar potentiellt vilka infektioner en människa utsatts för under sin livstid. Det rapporterar forskare i Science.

Virusinfektioner kan lämna spår i immunsystemet som kvarstår över flera decennier. Interaktionen mellan arvsmassan hos vissa virus och människans immunsystem har också visat sig kunna påverka utvecklingen av en rad komplexa sjukdomar, såsom typ 1-diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom och astma. Forskarna bakom den nya metoden tror att den kan bli ett viktigt verktyg för att undersöka vilken betydelse denna interaktion har vid olika sjukdomstillstånd.

Dagens serologiska metoder för att detektera virusinfektioner är oftast begränsade till en enstaka infektion, vilket gör att de primärt används för att testa en specifik klinisk hypotes. Den nya metoden, VirScan, utnyttjar bakteriofager och mikromatristeknik för att identifiera rester av hundratals virusinfektioner samtidigt. Forskarna har skapat ett bibliotek av syntetiska peptider som representerar delar av virus som vi kan bilda antikroppar mot. Dessa fångar sedan upp antikroppar från blodet för att ge besked om vilka peptider som känns igen i den enskilda individen.

Antikroppsreaktivitet mot totalt 206 virusarter mättes i serum från 569 donatorer. Metodens förmåga att detektera virusinfektioner och särskilja dem från exponering för relaterade virus var jämförbar med klassiska serologiska antikroppstest. I genomsnitt upptäcktes 10 virusarter per individ. I serum från ett par individer upptäcktes så många som 84 arter. Herpesvirus och rhinovirus var några av de vanligast förekommande arterna.

Det är troligt att testet inte kan ge en helt komplett bild av alla tidigare virusinfektioner. En del virus kan ha missats för att de är för små eller för att de modifierats på ett sätt som gör att de inte längre överensstämmer med peptiderna i biblioteket, tror forskare bakom studien. Dessutom kan man tänka sig att antikroppar mot vissa virus inte cirkulerar tillräckligt länge i blodbanan för att mätbara nivåer ska kunna detekteras långt senare. Det återstår också att se om testet kan skalas upp för kommersiell användning till en rimlig kostnad.