Patienter med förmaksflimmer som avbröt sin warfarinbehandling i samband med operation hade inte minskad risk att drabbas av artäremboli om de fick överbryggande behandling med lågmolekylärt heparin. Däremot ökade blödningsrisken, visar en studie i New England Journal of Medicine.

Det är osäkert om patienter med förmaksflimmer som tillfälligt avbryter sin warfarinbehandling i samband med operation har någon nytta av överbryggande antikoagulativ behandling. Därför har författarna försökt att reda ut huruvida placebo är lika effektivt som behandling med lågmolekylärt heparin för att skydda mot perioperativ artäremboli (stroke, systemisk embolism eller transitorisk ischemisk attack). Även risken för blödningar jämfördes.

1 884 patienter med kroniskt förmaksflimmer eller -fladder, pågående warfarinbehandling och stundande operation rekryterades till den randomiserade, dubbelblindade studien. 950 av dem gavs placebo medan 934 fick behandling med lågmolekylärt heparin från 3 dagar till 24 timmar före operation samt i 5–10 dagar efter operation. Behandlingen med warfarin avbröts 5 dagar före ingreppet och återtogs 24 timmar efter ingreppet. Patienterna följdes i 30 dagar efter operation.

0,4 procent av patienterna i placebogruppen jämfört med 0,3 procent av patienterna i behandlingsgruppen drabbades av artäremboli, vilket pekar på att placebo fungerar lika bra som lågmolekylärt heparin. Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna sågs i förekomsten av hjärtinfarkt, djup ventrombos, lungemboli eller dödsfall. 1,3 procent av patienterna i placebogruppen drabbades av större blödningar jämfört med 3,2 procent av patienterna i heparingruppen. Det ger en relativ blödningsrisk på 0,41 (95 procents konfidensintervall 0,20–0,78) med placebo jämfört med behandling med lågmolekylärt heparin. Även risken för mindre blödningar var signifikant lägre i placebogruppen.

Författarna fastslår att det inte verkar finnas någon klinisk fördel med överbryggande perioperativ antikoagulationsbehandling med lågmolekylärt heparin hos patienter med förmaksflimmer. De menar också att den perioperativa risken för dessa patienter att drabbas av artäremboli kan vara överskattad. Författarna påpekar dock att vissa grupper, såsom personer med mycket hög risk för stroke, var underrepresenterade i studien samt att personer som står inför stora kirurgiska ingrepp med hög risk för artäremboli och blödningar inte var representerade alls. Patienter med mekaniska hjärtklaffar inkluderades inte heller. Dessutom var förekomsten av artäremboli lägre än förväntat, vilket kan ha påverkat resultaten.