Autoreferat. En ny studie indikerar att insulinpump medför nästan hälften så stor risk för död i hjärt–kärlsjukdom jämfört med att ta insulin via sprutor [1]. Personer med typ 1-diabetes behandlas idag med insulin antingen via injektioner eller via en pump. Insulinpumpar är små, bärbara och tillför snabbverkande insulin under hela dygnet. Insulinet tillförs både kontinuerligt för att ge en basal nivå och som bolus vid måltid. Tidigare studier visar att insulinpump kan ge bättre metabol kontroll än injektioner. Data indikerar också att användande av pump minskar förekomsten av episoder med allvarlig hypoglykemi [2].

Den aktuella studien baseras på svenska kvalitetsregister. Vi följde 18 168 personer med typ 1-diabetes från 2005 till 2012. Det var 2 441 individer som fick sitt insulin via pump och 15 727 som fick insulinet via sprutor. Information från det nationella diabetesregistret kopplades samman med dödsorsaksregistret. Personer som använde insulinpump hade, efter justering för en lång rad möjliga förväxlingsfaktorer, 45 procents minskad risk för död i hjärtsjukdom, 42 procents minskad risk för död i hjärt–kärlsjukdom och 27 procents lägre risk att dö (oberoende av dödsorsak). 

Viktigt för tolkningen av data är i vilken utsträckning orsaksförväxling föreligger. Personerna som använde insulinpump var nämligen yngre, hade lägre blodtryck, var mer fysiskt aktiva och rökte i lägre utsträckning. I denna observationella studie saknades stringenta kriterier för vem som erhöll pump eller injektioner. Exempelvis kan övergång från injektioner till pump ske för individer med speciellt svårinställd sjukdom. Ett annat scenario är att informationssökande individer själva pressar på för att få pump. För dessa möjliga förväxlingsfaktorer saknas data. Vi vet inte heller i vilken utsträckning individer som har pump oftare utbildas om sin sjukdom, om de mäter sitt blodsocker mer frekvent eller om de agerar klokare vid hypo- eller hyperglykemier.

Studien visar således att administration av insulin via pump istället för injektioner kan minska risken att dö i hjärt–kärlsjukdom. En medierande effekt for detta kan vara att pumpen ger mindre förekomst av allvarliga hypoglykemier som i sin tur kan leda till en minskad förekomst av dödliga arytmier.