Autoreferat. Manlig infertilitet bidrar till eller svarar ensam för hälften av all ofrivillig barnlöshet hos par. Infertilitet hos män kan ha många orsaker och förblir dessutom ofta oförklarad. I ett internationellt samarbete identifierar vi autoimmun prostatit som en möjlig orsak bakom manlig infertilitet. Fynden är publicerade i Science Translational Medicine.

I studien utforskade vi mekanismer bakom manlig infertilitet vid sjukdomen autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1. APS1 är en ovanlig ärftlig sjukdom som orsakas av mutationer i AIRE-genen och har varit viktig för att förstå mekanismer bakom autoimmunitet. AIRE är nödvändig för att immunsystemet ska lära sig att känna igen och tolerera den egna kroppen, och individer med mutationer i bägge kopior av genen utvecklar flera svåra autoimmuna sjukdomar. Både män och kvinnor med APS1 är ofta ofrivilligt barnlösa. Medan kvinnlig infertilitet hos APS1-patienter förklaras av ett autoimmunt angrepp mot äggstockar så har orsakerna bakom manlig infertilitet vid APS1 hittills varit okända. 

För att finna en förklaring till manlig infertilitet genomförde vi en bred karakterisering av immunsystemet hos både män och kvinnor med APS1. Vi screenade en panel på över 9 000 mänskliga proteiner med serumprov från män och kvinnor, och sökte riktat efter autoantikroppssvar som skiljde sig mellan könen och som kunde en återspegla ett angrepp mot manliga könsorgan. Vi fann att drygt hälften av männen (26 av totalt 46 män) uppvisade autoantikroppar mot ett protein som bildas uteslutande i prostatakörteln – transglutaminas 4. TGM4 är ett enzym som utsöndras från prostata och som är viktigt för att reglera sädesvätskans viskositet och för att kontrollera spermieutmognad. Vi undersökte konsekutivt insamlade prov från män med APS1 och fann att prostataantikropparna uppträdde först i samband med pubertet och efter att prostatakörteln utmognat.

Prostatasjukdom var inte beskrivet vid APS1 sedan tidigare, och för att förstå de nya fynden bättre undersökte vi musmodellen för APS1. Möss med utslagna AIRE-gener bildar i likhet med APS1-patienter autoimmunitet mot flera organ och är manligt infertila. Vi fann att hanmössen spontant utvecklade TGM4-antikroppar och en vävnadsdestruktiv prostatit som gjorde dem oförmögna att producera TGM4. 

Fynden belyser en ny mekanism som kan ligga till grund för infertilitet hos män med APS1. Fortsatta studier behövs dock för att förstå hur drabbade män bäst kan hjälpas och vilken betydelse liknande sjukdomsmekanismer har vid manlig infertilitet i befolkningen i stort.