Män som i sitt jobb exponeras för stora mängder formaldehyd, såsom amerikanska begravningsentreprenörer, kan eventuellt ha en ökad risk att dö av ALS jämfört med män som inte utsätts för kemikalien alls. Det visar en studie i Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

Djurstudier och in vitro-experiment antyder att formaldehyd har en neurotoxisk effekt som kan kopplas till amyotrofisk lateralskleros (ALS). Studier på människor har dock visat blandade resultat avseende kopplingen mellan formaldehydexponering och dödlighet i ALS.

Forskare har nu studerat sambandet mellan jobbrelaterad formaldehydexponering och dödlighet i ALS i den amerikanska kohortstudien National longitudinal mortality study. 794 541 män och 674 694 kvinnor över 25 års ålder inkluderades och tillfrågades om sitt nuvarande eller senaste jobb.

Intensitet (frekvens och nivå av exponering) och sannolikhet för exponering beräknades för varje yrke och industri och bedömdes som låg, mellanhög eller hög. Dödsorsak fastställdes genom National death index (NDI, 1979–2011). Beräkningarna gjordes sedan separat för kvinnor och män, och man justerade för ett antal faktorer såsom utbildning, etnicitet och inkomst.

Hög sannolikhet för formaldehydexponering antydde en nästan tredubblad risk att dö i ALS hos män (hazardkvot [HR] 2,98; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,78–11,30). Relativt få kvinnor hade jobb som innebar hög sannolikhet för formaldehydexponering, och inga dödsfall orsakade av ALS inträffade i den gruppen. Ingen tydlig koppling sågs mellan exponeringsintensitet och dödsfall i ALS, varken för män eller för kvinnor. Kombinationen hög intensitet och hög sannolikhet för exponering hos män var däremot kopplad till en mer än fyrdubblad risk att dö i ALS (HR 4,43; 95 procents KI 1,16–16,85), även om endast 2 dödsfall noterades. Alla dessa män arbetade som begravningsentreprenörer. Alla utom en kvinna i samma kategori arbetade som begravningsentreprenörer, men inget samband med ALS kunde påvisas hos kvinnor. I USA kommer begravningsentreprenörer i kontakt med formaldehyd vid balsamering, och manliga begravningsentreprenörer utför generellt balsamering i högre grad än sina kvinnliga kollegor.

Resultaten bör tolkas med försiktighet, bland annat då inget dos–responssamband kunde påvisas, påpekar författarna. Jobb som innebär både hög exponeringsintensitet och hög sannolikhet för formaldehydexponering är relativt ovanliga, och ALS är en ovanlig sjukdom. Begravningsentreprenörer exponeras dessutom även för andra kemikalier i samband med balsamering och för olika typer av patogener. Ytterligare studier behövs för att kunna bekräfta eventuella samband mellan hög exponering för formaldehyd och ALS.