Autoreferat. I en svensk studie visas att låga vitamin D-nivåer var associerade med höga opioiddoser hos palliativa cancerpatienter [1]. Smärta, depressioner och infektionskänslighet är faktorer som ofta drabbar cancerpatienter och minskar deras livskvalitet.

Vid ASIH Stockholm Södra undersöktes sambandet mellan vitamin D-nivåer i blodet (mätt som 25-hydroxivitamin D) och smärta (mätt som daglig opioiddos översatt till fentanyl per timme), självskattad livskvalitet med Edmonton symptom assessment scale samt infektionsbörda hos 100 palliativa cancerpatienter.

Patienterna hade generellt låga nivåer av vitamin D, median 40 nmol/l. Yngre patienter hade lägre nivåer av vitamin D än äldre patienter, vilket är i motsats till befolkningen i stort. Det fanns ett signifikant samband mellan nivåer av vitamin D och opioiddos, där låga vitamin D-nivåer var associerade med högre opioiddoser. För varje ökad nanomol vitamin D i blodet sjönk fentanyldosen med 0,67 µg/timme. I en multivariatanalys visades att detta samband kvarstod när man kontrollerade för stadium i sjukdomen (mätt som överlevnadstid, albumin och CRP).  Det fanns dock inget samband mellan vitamin D-nivåer och infektionsbörda eller självskattad livskvalitet i studien.

Det fanns ett statistiskt signifikant men svagt samband mellan överlevnadstid och vitamin D-nivå (hazardkvot [HR] 0,99; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,989–0,999; P = 0,026). Överlevnadstiden hade däremot en betydligt starkare koppling till sjunkande albumin (HR 0,87; 95 procents KI 0,84–0,92; P < 0,001) och stigande CRP (HR 0,87; 95 procents KI 0,84–0,92; P < 0,001).

Framtida interventionsstudier behövs för att klarlägga huruvida sambandet mellan D-vitaminstatus och smärta vittnar om ett eventuellt orsakssamband, och om vitamin D-behandling i så fall skulle kunna minska smärta hos denna patientgrupp. En sådan studie är nu under igångsättande på ASIH Stockholm Södra.